Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

týmto udeľujem spoločnosti

 

Škoda Auto Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B, ako prevádzkovateľovi osobných údajov

 

súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov:

 

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • trvalé bydlisko
 • emailová adresa
 • tel. číslo

 

Súhlas udeľujem na účely:

 

 • marketingové služby (testovacie jazdy, zasielanie magazínu Škoda, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk), a to na dobu 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu,

 

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

 

Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom:

 • Škoda Auto a.s., so sídlom Tř. V. Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Česká Republika, IČ: 00 177 041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B 332,
 • Volkswagen AG, so sídlom Berliner Ring 2, 384 40 Wolfsburg, Nemecko,
 • jednotlivým autorizovaným obchodníkom, opravárom motorových vozidiel značky Škoda na Slovensku, ktorých aktuálny zoznam sa nachádza na stránke: http://www.skoda-auto.sk/ostatne/siet
 • advokát, auditor a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov.

 

Súčasne som bol upovedomený o tom, že spracúvanie v oblasti zisťovania spokojnosti zákazníkov a v oblasti marketingu môžu vykonávať sprostredkovatelia, ktorých aktuálny zoznam je uvedený na stránke http://www.skoda-auto.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
 • právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
 • právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy dpo@skoda-auto.sk.