Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie pre nás nekončí okamihom, kedy vozidlo opustí výrobný závod. Rovnaká pozornosť, s ktorou dbáme na kvalitu, hospodárnosť, bezpečnosť a užívateľsky komfort našich výrobkov, je venovaná vplyvu automobilu na životné prostredie v rámci celého jeho životného cyklu, teda od fázy vývoja, cez výrobu, užívanie a následnú recykláciu v okamihu, kedy sa výrobok ocitol na konci svojej životnosti.

A práve na konci životnosti vozidla je treba zabezpečiť, aby staré vozidlo alebo akýkoľvek iný odpad nezostal niekde v prírode, kde môže dochádzať k úniku nebezpečných látok a potenciálnemu ohrozeniu životného prostredia. Staré vozidlo a materiály z neho pritom môžu byť použité k výrobe nových výrobkov, čím dochádza k vytvoreniu tzv. „Closed-Loop Economy“ alebo aj k „Circular Economy“. Toto prináša nie len úspory finančné, ale tiež zníženie závislosti na surovinových zdrojoch a predovšetkým k zníženiu dopadu priemyslu na životné prostredie.

Výrobky s ukončenou životnosťou

Doslúžilo vám vaše vozidlo alebo niektorá jeho časť? Pomôžeme vám.

Pokiaľ sa chcete zbaviť starého a vyslúžilého vozidla a zároveň pomôcť ochrane životného prostredia, informujte sa u autorizovaných predajných a servisných partnerov Škoda o možnostiach jeho bezplatného odovzdania k ekologickému spracovaniu, a u našich zmluvných partnerov, ktorí vám vystavia doklad o ekologickej likvidácii. Tento doklad je potrebný pri vyradení vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR.

Medzi ďalšie výrobky, o ktoré sa vám na konci ich životnosti pomôžeme postarať, patria pneumatiky, elektronika alebo štartovacie a prenosné batérie a akumulátory. Autorizovaní predajní a servisní partneri od vás súčasti vozidiel na konci životnosti priamo odoberú v rámci spätného odberu, alebo poradia, kam je bezplatne odovzdať.

Pre spoločnosť Škoda Auto Slovensko s.r.o. je veľmi dôležité, akým spôsobom je ďalej nakladané s dielmi vymontovanými pri opravách, so spätne odobranými výrobkami a starými vozidlami. Uprednostňujeme teda pri výbere partnera, ktorý zabezpečí maximálne možné využitie všetkých materiálov (odpadov, druhotných surovín). Na skládky potom putuje iba minimálne množstvo ďalej nevyužiteľných odpadov.

Okrem autorizovanej predajnej a servisnej siete Škoda môžete využiť taktiež zberné miesta našich zmluvných partnerov:

Recyklácia

Všetky vyrábané modely značky Škoda sú certifikované podľa novej smernice Európskej únie 2005/64/ES, ktorá špecifikuje požiadavky na použité materiály, značenie dielov a dosiahnutie recyklačnej kvóty. To znamená, že drvivá väčšina použitých materiálov je ďalej recyklovateľná (min. 85 % z hmotnosti vozidla) alebo energeticky využiteľná (10 %). Z toho vyplýva, že maximálne iba 5 % z hmotnosti vozidla je pri súčasnom stave recyklačných technológii nevyužiteľných a spravidla končí na skládke.

Čo je vlastne tá recyklácia?

V podstate sa jedná o materiálové využitie odpadu, ktorý má nejakú hodnotu a bola by škoda, aby skončil na skládke. Veľká väčšina výroby prebieha s využitím tzv. primárnych zdrojov, ako je napríklad ropa, drevo alebo železná ruda. Odpady dokážu po primeranej úprave tieto primárne zdroje čiastočne alebo dokonca celkom nahradiť. Dochádza potom k mnoho pozitívnym dopadom na životné prostredie, či už priamym alebo nepriamym (napríklad recykláciou a následným materiálovým využitím hliníkového šrotu dôjde k takmer 95% úspore energie oproti výrobe z hliníku získaného z primárneho zdroja, teda bauxitu). Taktiež preto je úroveň dosahovaného materiálového využitia veľmi dôležitým kritériom pre výber spoločností, ktoré zabezpečujú zber a spracovanie odpadov pochádzajúcich nie len od našich servisných partnerov, ale taktiež z výroby.

Jedným z dôkazov môže byť nakladanie s pneumatikami vyzbieranými autorizovanou servisnou sieťou Škoda v rámci spätného odberu. Ešte donedávna končili odpadové pneumatiky ako palivo v cementárňach alebo ako technologický materiál pri sanácii starých ekologických záťaží. Podarilo sa nám však nájsť partnera, ktorý pneumatiky nie len recykluje, ale vďaka vlastnej výrobe ich dokáže materiálovo využiť až na 100 %.

Videli ste na detskom ihrisku gumové dlaždice? Máte pocit, že električka idúca centrom mesta by mala byť ďaleko hlučnejšia? Išli ste automobilom po tzv. gumoasfalte? Je veľmi pravdepodobné, že ste sa stretli s výrobkom z odpadu, ktorému zodpovedný prístup spoločnosti Škoda Auto Slovensko s.r.o. pomohol vdýchnuť druhý život.

Výročné správy

Výročné správy o plnení povinnosti rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Výročná správa 2016
pdf (225.8 KB)
Výročná správa 2017
pdf (215.1 KB)
Výročná správa 2018
pdf (221.5 KB)
Výročná správa 2019
pdf (252.3 KB)
Výročná správa 2020
pdf (247.2 KB)
Výročná správa 2021
pdf (240.1 KB)