Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Úvod

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme pre Vás my, spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B pripravili, aby sme Vás zoznámili s tým, ako zhromažďujeme, spracovávame, používame a chránime Vaše osobné údaje a tým pomáhame chrániť Vaše súkromie.

Akékoľvek nakladanie s Vašimi osobnými údajmi vykonávame v súlade s platnou legislatívou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( "GDPR") v znení neskorších predpisov.

Súčasne by sme Vám prostredníctvom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov chceli objasniť tie najdôležitejšie pojmy a procesy, ktoré k ochrane Vašich osobných údajov používame a odpovedať Vám na otázky, ktoré Vás v súvislosti so zhromažďovaním, spracovávaním a uchovávaním Vašich osobných údajov môžu napádať.

2. Dohľad

Zakladáme si na tom, že pri akomkoľvek nakladaní s Vašimi osobnými údajmi dodržiavame všetky stanovené a záväzné pravidlá a bezpečnostné opatrenia, dúfame teda, že nebudú nastávať situácie, kedy by ste boli s naším konaním voči Vám boli nespokojní.

Pre prípady, kedy by ste predsa len nesúhlasili so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na:

Úrad na ochranu osobných údajov
adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
tel.: +421 2 3231 3214
web: http://www.dataprotection.gov.sk/
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

3. Náš prístup

Ochranu osobných údajov považujeme za veľmi zásadnú a venujeme jej preto veľkú pozornosť.

Môžete si teda byť istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi a Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere zodpovedajúcej vysokej technickej úrovni.

Aby ste plne porozumeli tomu, akým spôsobom Vaše osobné údaje chránime, odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali toto prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržujeme tieto zásady:

 • Zásadu zákonnosti, ktorá nám ukladá spracúvať Vaše osobné údaje vždy v súlade s právnymi predpismi a na základe aspoň jedného právneho titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, ktorá nám ukladá povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje otvorene a transparentne a poskytnúť Vám informácie o spôsobe ich spracúvania spolu s informáciou o tom, komu budú Vaše osobné údaje sprístupnené (napríklad v prípade, že by sme Vaše osobné údaje uchovávali na dátových úložiskách - cloudoch - mimo Európskej Únii a Európsky hospodársky priestor).Spadá sem aj naša povinnosť Vás v prípadoch závažného porušenia bezpečnosti či úniku osobných údajov o takejto skutočnosti informovať.
 • Zásadu obmedzenia účelu, ktorá nám umožňuje zhromažďovať Vaše osobné údaje len za jasne definovaným účelom.
 • Zásadu minimalizácie údajov, ktorá nám ukladá spracúvať iba osobné údaje potrebné, relevantné a primerané vo vzťahu k účelu ich spracúvania.
 • Zásadu presnosti, ktorá nám ukladá prijať všetky rozumné opatrenia umožňujúce nám zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu či opravu Vašich osobných údajov.
 • Zásadu obmedzenia uloženia, ktorá nám ukladá uchovávať Vaše osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na konkrétny účel, pre ktorý sú spracúvané (napríklad po dobu, na ktorú bol udelený marketingový súhlas, ak nebol pred uplynutím tejto doby odvolaný). Akonáhle teda pominie doba pre spracúvanie alebo účel spracúvania, Vaše osobné údaje vymažeme alebo ich anonymizujeme, teda upravíme tak, aby neboli prepojiteľné s Vašou osobou.
 • Zásadu integrity a dôvernosti, nepopierateľnosti a dostupnosti, ktorá nám ukladá Vaše osobné údaje zabezpečiť a chrániť pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, stratou či zničením. Z týchto dôvodov na ochranu Vašich osobných údajov prijímame početné technické aj organizačné opatrenia. Súčasne dbáme na to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len vybraní zamestnanci.
 • Zásadu zodpovednosti, ktorá nám ukladá povinnosť vedieť doložiť súlad všetkých zhora vymenovaných podmienok.


4. Kontakt pre Vaše otázky či pochybnosti

V prípade nejasností v akejkoľvek časti tohto Vyhlásenia, či v prípade, že budete mať k ochrane Vašich osobných údajov akúkoľvek otázku či pripomienku, neváhajte sa, prosím, obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v ŠKODA AUTO Slovensko:

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO)

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/
dpo@skoda-auto.sk

5. Čo to sú osobné údaje, ich delenie

Osobnými údajmi sú také informácie, vďaka ktorým Vás môžeme identifikovať. Ide teda o informáciu, ktorá je priraditeľná konkrétne k Vašej osobe.

Osobným údajom nie sú údaje anonymné alebo agregované, teda také, ktoré nemôžeme s Vašou osobou jednoznačne prepojiť.

Osobné údaje delíme na:

 • Základné údaje, ktorými sú napríklad Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu (iného dokladu).
 • Zvláštnu kategóriu osobných údajov potom tvoria citlivé osobné údaje, čo sú údaje veľmi osobného charakteru zachytávajúce napríklad informácie o svojom zdravotnom stave.

Základné údaje ďalej delíme do jednotlivých kategórií, ktorých prehľad nájdete v kapitole "15. Kategórie údajov".

6. Právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje od Vás získavame a ďalej s nimi nakladáme vždy výhradne v nevyhnutnom rozsahu a pre splnenie príslušného účelu. Odovzdanie Vašich osobných údajov je pre Vás dobrovoľné a v prípadoch, keď je ich odovzdanie udelené na základe súhlasu, možno za určitých podmienok požiadať o výmaz spracúvaných osobných údajov (bližšie pozri kapitolu "10. Vaše práva").

V niektorých prípadoch, ako je napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy na obstaranie nášho tovaru alebo služby, od Vás nevyhnutný rozsah osobných údajov potrebujeme získať už v prípade Vašej záväznej objednávky na tento tovar alebo službu. Bez týchto údajov by sme totiž nemohli Vašim požiadavkám vyhovieť a uzavrieť s Vami predmetnú zmluvu, a to najmä s ohľadom na plnenie našich legislatívnych povinností, ale tiež s ohľadom na ochranu našich oprávnených záujmov.

Nižšie uvádzame legislatívou vymedzené tituly, na základe ktorých sme oprávnení Vaše osobné údaje spracovávať.

Medzi hlavné právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov zodpovedajúce spadajú:

 • Súhlas - súhlas nám udelíte pre jeden alebo viac konkrétnych účelov (napríklad za účelom zasielania obchodných oznámení).

  Pre získanie súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov dodržujeme nasledujúce pravidlá: i) súhlasy so spracúvaním Vašich osobných údajov od Vás budeme vyberať vždy samostatne, udelenie súhlasu teda nebude súčasťou textu zmluvy či iného dojednania, ii) text súhlasu bude vždy zrozumiteľný, iii) k udeleniu súhlasu dôjde vždy až v prípade Vášho aktívneho konania, nebudú teda za Vás vopred vyplnené žiadne políčka, iv) pre každý účel spracúvania budete udeľovať súhlas samostatne
 • Plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje tu potrebujeme pre účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a následného plnenia z neho, prípadne aj pred uzavretím zmluvy (napríklad objednávka predchádzajúca uzatvoreniu kúpnej zmluvy).
 • Plnenie zákonnej povinnosti - Vaše osobné údaje tu potrebujeme za účelom ich spracovania pre splnenie našej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa.
 • Oprávnený záujem - spracúvanie Vašich osobných údajov by bolo potrebné na účely našich oprávnených záujmov avšak s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody.

Skôr okrajovo sa potom ako titul pre spracúvanie Vašich osobných údajov uplatní:

 • Ochrana záujmov dotknutých osôb - spracúvanie Vašich osobných údajov by bolo nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov Vás či inej fyzickej osoby.
 • Verejný záujem - spracúvanie Vašich osobných údajov sme povinní vykonať pre splnenie našej úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, ktorá nám bude ako prevádzkovateľovi zverená.

7. Spôsob spracúvania osobných údajov

Detaily o tom, akými spôsobmi spracúvávame Vaše osobné údaje, nájdete tu


8. Dôvody spracovania osobných údajov

Ako sme už uviedli v kapitole "6. Právne základy pre spracúvanie Vašich osobných údajov", je potrebné, aby sme každé spracúvanie Vašich osobných údajov mohli oprieť o právny základ, resp. právny titul.

Nižšie teda uvádzame príklady situácií, v ktorých budeme Vaše osobné údaje najčastejšie požadovať a právny základ, pre ktorý tak budeme robiť:

 • Objednanie a kúpa osobného automobilu - právnym základom bude uzatvorenie a plnenie zo zmluvy prípadne plnenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 • Servisné služby - právnym základom bude uzatvorenie a plnenie zo zmluvy prípadne plnenia pred uzatvorením servisnej zmluvy a poskytnutím služby.
 • Poskytnutie financovania - právnym základom bude plnenie pred uzavretím príslušnej zmluvy (napríklad posúdenie úverovej bonity) a plnenie zo zmluvy na účely financovania nákupu osobného automobilu a z tejto zmluvy plynúce vzájomné práva a povinnosti.
 • Dojednanie poistenia - právnym základom bude uzatvorenie a plnenie zo zmluvy o poistení.
 • Stiahnutie a používanie mobilnej aplikácie - právnym základom bude uzatvorenie zmluvy a plnenie zo zmluvy o používaní aplikácie.
 • Marketingové účely - právnym základom bude udelenie súhlasu za účelom zasielania obchodných oznámení.
 • Uloženie cookies nutných pre fungovanie webových stránok - právnym základom bude náš oprávnený záujem, pretože ukladanie cookies je nutné pre riadne fungovanie webových stránok.

9. Ochrana osobných údajov

Na ochrane Vašich osobných údajov nám veľmi záleží, preto dodržiavame nižšie uvedené technické aj organizačné opatrenia zaisťujúce bezpečnosť Vašich osobných údajov. Medzi tieto opatrenia patrí:

 • Kontrola fyzického prístupu - všetky dáta uchovávame tak, aby sme chránili prístup k nim, čo znamená, že miesta, kde sú uložené sú zabezpečené technickými prostriedkami, ako sú čipové karty, kľúče, elektronicky uzatvárateľné dvere a pod.
 • Kontrolovaný vstup - do žiadneho systému uchovávajúceho osobné údaje neumožňujeme vstúpiť nikomu bez zadania príslušného hesla či dvojfaktorového overenie, k údajom sa tak dostanú len oprávnené osoby.
 • Prístupová kontrola - prijali sme také opatrenia, ktoré zabraňujú neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, zmene, odstráneniu zo systému či iné nakladanie s nimi.
 • Vytváranie pseudonymov - spracúvanie osobných údajov vykonávame ich úpravou, vďaka ktorej nie sú priraditeľné ku konkrétnej osobe (sú tzv. Pseudo-anonymizované).
 • Kontrola prevodu - akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi v prípade ich elektronického prenosu chránime tak, aby počas neho nedošlo k neoprávnenému čítaniu, kopírovaniu, úprave alebo vymazaniu.

10. Vaše práva

Ochrana osobných údajov by samozrejme nebola úplná v prípade, že by ste vo veci ich ochrany nemali svoje práva. Nižšie teda nájdete zoznam Vašich práv spojených s ochranou osobných údajov spolu s praktickým vysvetlením ich použitia:

 • Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov
  Vás oprávňuje k získaniu informácií týkajúcich sa našej plnej identifikácie ako prevádzkovateľa Vašich osobných údajov, a to spoločne s kontaktnými údajmi na našu zodpovednú osobu pre osobné údaje. Súčasne ste oprávnení poznať právny základ spracúvania (napríklad plnenie zmluvy), účel (napríklad zmluvy o kúpe nášho tovaru) či informácie o dobe uchovávania osobných údajov. Vždy pred tým, než začneme Vaše osobné údaje spracúvať, budeme Vás dopredu informovať o právnom základe a účele tohto spracúvania.
 • Právo na prístup k osobným údajom
  Vás oprávňuje od nás na základe Vašej žiadosti získať informáciu, či Vaše osobné údaje spracovávame a ak áno, v akom rozsahu. Súčasne máte právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. V prípade, že o to požiadate, sme povinní Vám tiež oznámiť účel spracúvania, príjemcu spracúvaných osobných údajov, prípadne ďalšie, súvisiace informácie.
 • Právo na opravu
  Vám napríklad umožní nás požiadať, aby sme zmenili niektorý z Vašich osobných údajov, ktorý spracúvame, ak u neho došlo k nejakej zmene (napríklad zmena priezviska, zmena adresy apod.). Nie je našou povinnosťou ako prevádzkovateľa osobných údajov aktívne zisťovať, či osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, sú aktuálne, nesprávne či nepresné, avšak v prípade, kedy nás na túto skutočnosť upozorníte, je našou povinnosťou sa Vašou pripomienkou či žiadosťou na opravu zaoberať. Za splnenia rovnakých predpokladov máte tiež právo nás požiadať o doplnenie osobných údajov.
 • Právo na výmaz
  Býva označované tiež ako "právo byť zabudnutý" a ukladá nám ako prevádzkovateľovi osobných údajov Vaše osobné údaje zlikvidovať, a to v nasledujúcich prípadoch:
 • odpadol účel spracúvania (napríklad ukončenie zmluvného vzťahu),
 • svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte a neexistuje žiadny iný dôvod pre spracúvanie Vašich osobných údajov (napríklad odvolanie marketingového súhlasu za predpokladu, že s nami nemáte napríklad uzatvorený zmluvný vzťah),
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov (za podmienky, že je uznateľná a neexistuje právny dôvod pre spracúvanie Vašich osobných údajov),
 • v súlade s platnou legislatívou je nám uložené Vaše údaje vymazať (napríklad skartačná povinnosť).

  V prípade Vášho záujmu nájdete Vaše práva bližšie popísané tu. (Táto voľba bude aktívna od 25.5.2018.)
 • Právo namietať
  Je obdobou práva na odvolanie súhlasu a uplatní sa v prípade, keď sú osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu (napríklad na ochranu nášho majetku). Námietku môžete vzniesť aj v prípade, kedy budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu. V oprávnených prípadoch budú Vaše osobné údaje po uznaní Vašej námietky vymazané a nebudeme ich ďalej spracúvať.
 • Právo na prenos osobných údajov
  V prípade, že nás požiadate o prenos Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, je našou povinnosťou mu tieto údaje poskytnúť a odovzdať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo môžete uplatniť, len ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve a súčasne sa jedná o automatizované spracúvanie, teda také spracúvanie, ktoré prebieha výlučne prostredníctvom technických prostriedkov na základe vopred určeného algoritmu a bez akéhokoľvek zásahu človeka.
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní automatizovaného rozhodovania
  Znamená, že v prípade, že spracúvanie Vašich osobných údajov má byť podkladom pre nejaké rozhodnutie, typicky napríklad pri posudzovaní Vašej úverovej schopnosti pred poskytnutím úveru, máte právo požiadať, aby Vaše osobné údaje boli posúdené človekom.


11. Kto je prevádzkovateľ a kto sprostredkovateľ a čo robia

Prevádzkovateľ

V prípadoch, kedy nám poskytujete Vaše osobné údaje napríklad pri nákupe nášho tovaru alebo služby, kedy s nami komunikujete v rámci našich marketingových kampaní či nám predkladáte otázky, prípadne u nás reklamujete tovar či služby, vystupujeme voči Vám ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ osobných údajov potom určujeme účely a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov.

Spracúvaním pritom je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad ich zber, spracovanie, usporadúvanie, štruktúrovanie pod.

Ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov súčasne zodpovedáme za dodržanie všetkých povinností a zásad súvisiacich s ochranou osobných údajov, predovšetkým potom za ich dostatočnú ochranu. V prípade, že by došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, čomu sa samozrejme snažíme predísť, máme povinnosť túto skutočnosť do 72 hodín oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov.

Ak by však porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov predstavovalo veľké riziko, sme povinní ho oznámiť taktiež Vám, a to za predpokladu, že na Vás budeme mať k dispozícii aktuálne kontaktné údaje.

Sprostredkovateľ je ten, komu ako správca odovzdáme Vaše osobné údaje a kto s nimi v súlade s nami udelenými pokynmi ďalej nakladá. Jedná sa napríklad o našich obchodných partnerov, typicky externé marketingové agentúry, ktorí Vám v našom mene zasielajú obchodné a marketingové oznámenia.

Aby sme si boli istí, že je s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou a je im poskytované dostatočné zabezpečenie, uzavreli sme sosprostredkovateľmi písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.


12. Pravidlá zdieľania Vašich osobných údajov sa tretími subjektmi

Pravidlá, podľa ktorých zdieľame Vaše osobné údaje s ich spracovateľmi, delíme do dvoch základných kategórií.

Prvá kategória zahŕňa zdieľanie osobných údajov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, druhá kategória potom zdieľanie do tretích krajín mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a zdieľanie s medzinárodnými organizáciami.

Aby sme mohli Vaše osobné údaje zdieľať so sprostredkovateľmi v rámci v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, dbáme na to, aby išlo o:

 • zdieľanie osobných údajov s konkrétnym účelom (napríklad príprava marketingovej kampane)
 • odovzdávanie iba jasne stanoveného a nevyhnutného rozsahu osobných údajov
 • odovzdávanie realizované na základe riadne uzavretej zmluvy o spracúvaní osobných údajov
 • zdieľanie realizované zabezpečenou cestou (šifrovanie, pseudo-anonymizácia a pod.).

V prípade zdieľania Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a medzinárodným organizáciám tak budeme robiť výhradne na základe štandardných zmluvných doložiek, tj. Vzorové zmluvy vydané Európskou komisiou a bude sa jednať výlučne o spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaisťujú adekvátnu ochranu osobných údajov.


13. Kedy ste subjektom osobných údajov

Subjektom osobných údajov ste výhradne ako fyzická osoba, právna úprava ochrany osobných údajov sa teda netýka právnických osôb, typicky obchodných spoločností, družstiev, spolkov a pod.

Na základe týchto právnych základov Vás potom môžeme podradiť do dvoch základných skupín. Prvú skupinu chápeme ako našich zákazníkov, tými sa stanete v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzatvárania a plnenia zo zmlúv na kúpu a použitie nášho tovaru a služieb.

Druhú skupinu subjektov nami spracúvaných osobných údajov potom označujeme za skupinu tretích osôb, tými budete napríklad v prípadoch, kedy nám udelíte marketingový súhlas či užívate naše internetové stránky bez toho, aby ste súčasne boli naším zákazníkom. V prípade, že budete chcieť vedieť, kedy a za akých podmienok môžete poznať rozsah nami spracúvaných osobných údajov o Vašej osobe, prípadne budete chcieť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nechať odstrániť, prečítajte si, prosím, kapitolu "10. Vaše práva", v ktorej sú jednotlivé postupy a ich podmienky vysvetlené.

14. Vymedzenie pojmov

Citlivý údaj
Údaj, ktorý má špecifický charakter, ako je napr. Informácie o vašom zdraví či biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby (v súčasnosti podľa legislatívy nazývané ako "osobitné kategórie osobných údajov").

Cookies
Krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prechádzanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Oprávnený záujem
Záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany napríklad v situácii, keď dotknutá osoba je zákazníkom prevádzkovateľa, avšak s výnimkou prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy subjektu alebo jeho základné práva a slobody.

Osobný údaj
Informácie o konkrétnom, identifikovateľnom človeku.

Príjemca
Osoba, ktorej sú odovzdávané údaje.

Služba
Znamená ktorúkoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, vrátane našich produktov, služieb ponúkaných online a ich podpory.

Prevádzkovateľ
Osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba
Živá osoba, ku ktorej sa osobné údaje týkajú.

Účel
Dôvod, ku ktorému správca využíva vaše osobné údaje.

Tovar
Je produkt, ktorý od nás kupujete, typicky sa tak bude jednať napríklad o automobil, ale tiež napríklad o aplikáciu do Vášho mobilného telefónu.

Spracúvanie
Činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonávajú s osobnými údajmi.

Sprostredkovateľ
Osoba, ktorá pre prevádzkovateľa spracúva osobné údaje.

15. Kategórie údajov

Nižšie nájdete rôzne kategórie osobných údajov a rozpis konkrétnych údajov, ktoré pod nezaraďujeme.

Identifikačné údaje:
meno, priezvisko, rodné priezvisko, oslovenie, titul pred / za menom, pohlavie, jazyk, bydlisko, miesto trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, dátum úmrtia, štátnu príslušnosť / národnosť, identifikátor osoby, typ dokladu , číslo diplomatického pasu, číslo občianskeho preukazu, IČO, DIČ, číslo sociálneho zabezpečenia, číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu, platnosť dokladu, dátum a miesto vydania dokladu, fotografie z preukazu totožnosti, prihlásenie do aplikácie, dátum vzniku / zrušenie záznamu, číslo zamestnanca, zamestnávateľ, pracovná pozícia, číslo novinárskej akreditácie, podpis.

Kontaktné údaje:
korešpondenčná adresa, adresa pracoviska, telefónne číslo, fax, e-mailová adresa, dátová schránka, kontaktné údaje v rámci sociálnych médií.

Psychologické charakteristiky:
akékoľvek informácie o povahe / osobnosti / rozpoložení / nálade.

Fyzické charakteristiky:
akékoľvek fyzické charakteristiky (farba vlasov, očí, výška, váha atď.).

Rizikové profily:
kybernetické riziko, AML riziko, anti fraud Riziko, CFT riziko, embargo riziko, PEP, iné bezpečnostné riziko.

Údaje o rodine a ďalších osobách:
manželstvo, partnerstvo, rodinný stav od, počet detí, informácie o domácnosti, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, informácie o inej osobe (príbuzenstva a iné vzťahy).

Popisné údaje:
sociálny status (študent / zamestnanec / SZČO / bez príjmu), pracovné funkcie a skúsenosti, zručnosti, vzdelanie, kvalifikácia, životný štýl, návyky, voľný čas a cestovanie, členstvo napr. v charitatívnych alebo dobrovoľných organizáciách, informácie o oblasti, kde dotknutá osoba žije, informácie o bývaní, významné momenty v živote subjektov (sťahovanie, získanie vodičského preukazu), kód zdravotnej poisťovne, zbrojný preukaz (áno / nie), ľavák / pravák, číslo preukazu EHIC, preferovaný dealer.

Kópia osobného dokladu alebo iné verejné listiny:
kópia občianskeho preukazu, kópia pasu, kópie preukazu ZŤP, ZŤP / P, kópia vodičského preukazu, kópia diplomatického pasu, kópie technického preukazu, rodné číslo.

Údaj o rase alebo etnickom pôvode:
rasový alebo etnický pôvod.

Politické názory:
politické názory.

Údaje o náboženskom vyznaní či filozofické presvedčenie:
náboženské vyznanie či filozofické presvedčenie.

Údaj o členstve v odboroch:
členstvo v odboroch.

Genetické údaje:
genetické údaje.

Biometrické údaje:
biometrické údaje (podpis, fotografie).

Údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach či súvisiacich bezpečnostných opatrení:
údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach či súvisiacich bezpečnostných opatrení.

Údaje o zdravotnom stave:
fyzické zdravie, duševné zdravie, rizikové situácie a rizikové správanie, ZŤP, krvná skupina, údaje o zdravotnej starostlivosti, údaje o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

Mzda a obdobné údaje:
mzda / odmena, náhrada mzdy, priemerný zárobok, bonusy / čerpanie benefitov, zrážky zo mzdy, spôsob zasielania mzdy, výdavky, číslo súkromného účtu, spotreba interných zdrojov, poistenie, dane a odvody, vyhlásenie daňovníka, daňové priznania a podklady, údaje o majetku zamestnanca.

Životopisy, motivačné listy a záznamy z výberového konania:
CV, motivačný list, záznamy a výsledky z výberových konaní.

Údaje o výkone pracovnej činnosti:
pracovné pozície, nákladové stredisko, nadriadený, pracovná doba & štátny sviatok, dovolenka, práceneschopnosť, materská / rodičovská dovolenka, prerušenie kariéry, dochádzka, udalosti, kalendár, home-office, teleworking, informácie o pracovných cestách a iných zmenách pracovného pomeru, denný program / timesheets, zverené zariadenia a iné hodnoty, počet odpracovaných hodín, absolvované školenia, prístupové práva, kniha pracovných úrazov, výkon pracovnej činnosti pre tretiu osobu, prijaté a odovzdané dary.

Hodnotenie a súvisiace komunikácie:
spätná väzba od zamestnancov, reakcie v prieskumoch, sťažnosti / podnety / návrhy / žiadosti / otázky a ich vybavenie, servisné požiadavky, hodnotiace záznamy, interné sankcie, sebahodnotenie, osobné ciele a KPI.

Ďalšie identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca:
číslo zamestnaneckej karty, prístupové práva / ID2 / user id, pracovné e-mailové kontá, pracovné telefónne číslo, heslá v rámci interných systémov IT, prístup / logy k interným systémom IT - VPN pripojenia, údaje o zamestnancoch zo skupiny.

Transakčné údaje:
číslo bankového účtu, číslo debetnej / kreditnej karty, autorizácie / plnej moci, dátum transakcie, vyššie transakcie.

História obchodovania:
transakcie a zmluvy vrátane príslušných informácií, ponuky / dopytu obchodných príležitostí, predmet, dátum, miesto transakcie, upomienky, informácie o obchodovaní v skupine.

Obchodný profil:
obchodné profil odvodený z analytického modelovania, označenie VIP a obdobne, zámer kúpy vozidla (kedy, aký, financovanie), záujem o testovaciu jazdu, solventnosť.

Údaje o vnútornej kontrole a šetrenie:
záznamy z interného vyšetrovania, prípady whistle-blowing, interné systémové logy, logy vzťahujúce sa k užívaniu internetu / prevádzky, logy vzťahujúce sa k užívaniu e-mail služieb / prevádzky, logy vzťahujúce sa k užívaniu telekomunikačných prostriedkov / prevádzky .

Záznamy z kamerových systémov:
záznamy z kamerových systémov.

Záznamy zo vstupných zariadení:
záznamy zo vstupných zariadení.

Údaje o pohybe v areáli:
údaje v knihe návštev.

Fotografie / video:
fotografie, video.

Hlasové záznamy:
hlasové záznamy.

Komunikácia, interakcie a profily derivované na základe týchto dát:
chat (instant messaging), konverzácie, emailová komunikácia, správanie alebo surfovanie / klikanie / vyhľadávanie a načúvanie / prezeranie vzťahujúce sa k internetu / emailom / médiám / aplikáciám, informácie získané prostredníctvom spätnej väzby / prieskumov / pripomienok / návrhov / sťažností vo vzťahu k prevádzkovateľovi, súhlas / nesúhlas s typom alebo formou komunikácie.

Technické údaje o produkte:
VIN, EČV, informácie o spôsobe používania veci (napr. vozidla), údaj o vlastníctva vozidla, informácie o servisných návštevách, technický opis veci (napr. farba vozidla).

Lokalizačné údaje:
lokalizačné údaje založené na gps, beacon technológii, lokalizačné údaje derivované z iných operácií (napr. platby kartou u obchodníka na prevádzke).

Sieťové identifikátory:
Mac adresa, IP adresa, odtlačok zariadenia / Device Fingerprint, cookies alebo podobné technológie informácie o prehliadači.

Údaj o priebehu štúdia:
trieda, odbor, známky, hodnotenie študenta, prax.