Je systém, ktorým je spoločnosť vedená a kontrolovaná. Definuje distribúciu práv a povinností medzi zainteresovanými stranami v spoločnosti ako sú akcionári, výkonný management, štatutárne orgány, zamestnanci a zákazníci. Jedná sa o súbor právnych a exekutívnych metód a postupov, zaväzujúci spoločnosť k udržovaniu vyváženého vzťahu medzi spoločnosťou samou a ich zamestnancami.

Cieľom je zodpovedné, kvalifikované a transparentné vedenie podnikov, ktoré je zamerané na dlhodobý úspech spoločnosti a ochranu záujmov zainteresovaných skupín.

Skupina ŠKODA AUTO prikladá zásadný význam tomu, aby bola zo strany zamestnancov, obchodných partnerov, všetkých svojich zákazníkov a verejnosti vôbec vnímaná ako úspešná a pritom transparentná a informačne otvorená spoločnosť.

Skupina ŠKODA AUTO sa od roku 2007 hlási k relevantným odporúčaniam a pravidlám Kódexu správy a riadenia spoločnosti, založeného na princípoch OECD (ďalej len Kódex). Cieľom Spoločnosti je neustálym zlepšovaním interných procesov a postupov v súlade s Kódexom ďalej podporovať transparentnosť a dodržiavanie etického správania v podnikateľskej praxi Slovenskej republike.

Zároveň sa firemná politika opiera aj o princípy upravené v Etickom kódexe skupiny ŠKODA AUTO. Prijatý Etický kóodex je založený na uplatnení všeobecne prijatých spoločenských hodnôt.

Integrita

V spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko veríme, že iba trvalé a spoľahlivé konanie v súlade s princípmi Integrity a zásadami Compliance umožnia našej spoločnosti získať a posilniť dôveru jej zamestnancov, zákazníkov, akcionárov, obchodných partnerov a širokej verejnosti. Naším cieľom je byť príkladom v dodržiavaní princípov Integrity a zásad Compliance. Touto cestou chceme v budúcnosti posilniť dôveru a zachovať integritu našej spoločnosti.

Konanie v súlade s princípmi Integrity je neoddeliteľnou súčasťou koncernovej stratégie TOGETHER 2025+, a je preto rovnako dôležité ako kvalita našich produktov, naše finančné ciele a spokojnosť našich zákazníkov. Vďaka nášmu ambicióznemu programu implementácie princípov Integrity a zásad koncernu Volkswagen, podporujúcich každodenné správanie všetkých zamestnancov spoločnosti v súlade s jej posolstvom, sme pripravení čeliť budúcim výzvam.

Kľúčová iniciatíva „Integrity program“ je rovnako súčasťou programu Together4Integrity. Jej cieľom je zvýšiť medzi zamestnancami a vedením koncernu Volkswagen povedomie o téme Integrita a jej dôležitosti ako základu obchodných aktivít a vytvoriť kultúru, kde bude konanie v súlade s princípmi Integrity nie len trvale možné, ale bude vnímané ako samozrejmosť. Toto konanie je spojené taktiež s podporou konštruktívneho riešenia v prípade pochybenia, otvorenou komunikáciou dôvodov vedúcich k jednotlivým rozhodnutiam a posilňovaním odvahy upozorniť nadriadených na prípadné riziká alebo problémy.

Integrita je pre nás základom profesionálneho správania, pričom to hlavné, o čo usilujeme, je: urobiť v danej situácii tu správnu vec.

Keďže je Integrita základom našej obchodnej činnosti, musí mať vplyv na všetky úrovne spoločnosti. To znamená, že je Integrita povinným kritériom v rámci všetkých rozhodnutí konateľov spoločnosti: všetky návrhy predložené konateľom spoločnosti musia obsahovať stanovisko príslušného útvaru spoločnosti k tomu, ako dané rozhodnutie prispieva k dodržiavaniu princípov Integrity a zásadám Compliance koncernu Volkswagen či vôbec/ aké prípadné riziká v rámci Integrity alebo Compliance sú s nimi spojené a akým spôsobom môžu byť zmiernené.

Ďalšie informácie o téme Integrita v koncerne Volkswagen nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html (obsah v anglickom jazyku).

Spoločnosť ŠKODA AUTO a.s. a celá skupina ŠKODA AUTO vrátane spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. venuje zvláštnu pozornosť povinnosti dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy, etické a ďalšie dobrovoľne prijaté pravidlá. Compliance sa neobmedzuje iba na obchodné vzťahy, ale vzťahuje sa na všetky činnosti vo vnútri skupiny. Týmto prístupom skupina ŠKODA AUTO dáva najavo, že jej konanie bude odpovedať požiadavkám právnych a etických pravidiel platných pre hospodársku súťaž, finančný a daňový sektor, ochranu životného prostredia a zamestnanecké vzťahy vrátane zabezpečenia rovných príležitostí.

Za účelom dodržiavania vyššie uvedených hodnôt je v ŠKODA AUTO Slovensko zriadená oblasť Governance, Risk & Compliance. Úlohou mimo iného je poskytovanie poradenstva vo všetkých otázkach compliance a vhodnými opatreniami zvyšovať povedomie o význame compliance medzi zamestnancami a tretími stranami. Pre potrebu uvedeného poradenstva slúži v spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko e-mailová adresa compliance@skoda-auto.cz.

Skupina ŠKODA AUTO je presvedčená, že ekonomický úspech je udržateľný jedine správaním sa podľa pravidiel. Tieto dobrovoľne prijaté pravidlá tvorené zákonnými a vnútornými požiadavkami, povinnosťami z prijatých záväzkov a etickými princípmi tvoria nedeliteľnú súčasť spoločnosti a sú východiskom pre rozhodovanie. Činnosti spadajúce pod compliance prispievajú k plneniu stratégie navrhnutej v koncerne Volkswagen a sú zahrnuté do celosvetového úsilia o compliance.

Etický kódex

Etický kódex zahŕňa základné princípy konania zamestnancov skupiny ŠKODA AUTO a slúži ako pomôcka pri zvládaní právnych a etických výziev.

Dobrá povesť skupiny ŠKODA AUTO je zásadnou hodnotou, ktorá závisí na odhodlaní zamestnancov po celom svete konať v súlade s našim etickým kódexom a v súlade so všetkými právnymi predpismi. Zásady správania sa tu uvedené sa stali neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.

Etický kódex je k stiahnutiu tu: 
Slovenská verzia
Anglická verzia
Nemecká verzia

Systém pre oznamovanie podnetov

Dodržiavanie zákonných predpisov a interných pravidiel má najvyššiu prioritu v skupine VW a jej spoločnostiach. Systém pre oznamovanie podnetov ponúka diskrétnu a spoľahlivú príležitosť nahlásiť porušenie platných zákonov alebo interných predpisov v spoločnosti, najmä jej zamestnancom, ale aj obchodným partnerom a ďalším osobám, ktoré majú konkrétne podozrenie z takéhoto správania. Informačný systém koná v súlade so zásadami ochrany, spravodlivosti a dôvery. Tieto zásady platia rovnako pre informátorov aj pre dotknuté osoby. Cieľom systému pre oznamovanie podnetov je predovšetkým zabrániť možným škodám, ktoré by mohli mať vplyv na našu spoločnosť, našich zamestnancov a obchodných partnerov v prípade porušenia právnych predpisov.

Spracovanie podnetov v spoločnosti sa riadi nasledujúcimi zásadami

 • Oznamovateľ môže svoj podnet odoslať kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku.
 • Oznamovateľ si môže vybrať z rôznych možností na odoslanie podnetu (pozri nižšie).
 • Oznamovateľ môže podnet nahlásiť anonymne alebo pod svojím menom.
 • Počas celého procesu vybavovania podnetu sa zachováva maximálna dôvernosť a diskrétnosť (zásada „need to know“).
 • Vyšetrovanie sa začne až po zohľadnení skutočností uvedených v podnete a po dôkladnom vyhodnotení dôvodného podozrenia z porušenia pravidla.
 • Podnety sú vyšetrované spravodlivo a v stanovených lehotách s ohľadom na citlivosť informácií.
 • Osoba, ktorá podáva podnet, má zo strany spoločnosti právo na ochranu oznamovateľa podľa príslušnej organizačnej smernice.
 • S dotknutými osobami z podnetu sa zaobchádza spravodlivo a predpokladá sa, že sú nevinné, pokiaľ sa nepotvrdí porušenie platných právnych predpisov a/alebo interných predpisov.
 • Za závažné porušenie právnych predpisov je považované také konanie, ktoré významne poškodzuje najmä záujmy skupiny Volkswagen alebo niektorej z jej spoločností, záujmy dobrej povesti alebo finančné záujmy, alebo ktoré významne porušujú základné etické hodnoty skupiny Volkswagen.
 • Zamestnanci manažmentu sú povinní bezodkladne hlásiť akékoľvek podozrenie na závažné porušenie právnych a/alebo interných predpisov.
 • Zneužitie systému pre oznamovanie podnetov nebude tolerované a považuje sa za závažné porušenie právnych predpisov a zásad Systému pre oznamovanie podnetov v spoločnosti.


Oznamovatelia majú k dispozícii nasledujúce možnosti odosielania svojich podnetov (kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku):

 • Osobne Centrálnemu vyšetrovaciemu orgánu Volkswagen *
  Centrálny vyšetrovací orgán (K-ICW)
  Porschestraße 1, 384 40 Wolfsburg (centrum)

 • Poštou na adresu
  Centrálny vyšetrovací orgán
  P.O.BOX 1717
  38436 Wolfsburg (centrum), Nemecko

 • Telefonicky
  bezplatné číslo +800 444 46300 (dostupnosť 24/7 vrátane možnosti komunikovať v slovenskom jazyku) **
  Ak váš miestny telefónny operátor nepodporuje bezplatnú službu, môžete zavolať na nasledujúce spoplatnené číslo +49 5361 946300 (nie bezplatné číslo).

 • Elektronicky na e-mailovú adresu
  io@volkswagen.de

 • Zabezpečeným online spravodajským kanálom
  https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16


Kontaktovaním ombudsmanov (externých právnikov)

 • Ombudsmani sú externí nezávislí advokáti menovaní skupinou Volkswagen a sú k dispozícii oznamovateľom na prijatie podnetov.
 • Služby ombudsmanov sú k dispozícii v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny.
 • Ombudsman ako advokát podlieha povinnosti mlčanlivosti, a preto odovzdáva iba informácie, ktoré chce oznamovateľ odovzdať Centrálnemu vyšetrovaciemu orgánu.
 • Identitu Oznamovateľa odovzdá ombudsman iba vtedy, ak to oznamovateľ výslovne požaduje. Ombudsman nikdy nevykonáva vyšetrovanie sám, podnety iba skúma z hľadiska ich legitimity a dôveryhodnosti.


Kontaktné údaje ombudsmanov nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Angličtina: www.ombudsmen-of-volkswagen.com
Nemčina: www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

Ďalšie informácie týkajúce sa Centrálneho vyšetrovacieho orgánu spoločnosti VW Group nájdete https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html.

*) V takom prípade prosím vopred napíšte na e-mailovú adresu io@volkswagen.de, aby ste si dohodli stretnutie.
**) Ak sa vyskytnú technické problémy s dostupnosťou horúcej linky, nahláste svoj podnet vyšetrovaciemu orgánu pomocou ďalších uvedených oznamovacích prostriedkov.

Organizácia riadenia rizík

Štruktúra riadenia rizík v skupine ŠKODA AUTO je založená na jednotnom princípe riadenia rizík v koncerne Volkswagen, ktorý vychádza z požiadaviek nemeckého zákona. Riadenie rizík ako operatívna súčasť podnikateľského procesu musí jednotlivé riziká podrobne identifikovať, posúdiť ich rozsah, uviesť opatrenia k ich odstráneniu a priniesť dôkaz o ich účinnosti.

Celosvetové pôsobenie skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trhoch prináša radu rizík, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich finančné výsledky a úspech v podnikaní. Na druhú stranu môžu zmeny ekonomického a právneho prostredia viesť k vzniku príležitostí, ktoré sa skupina snaží využiť k upevneniu a k ďalšiemu zlepšeniu svojej konkurenčnej pozície.