Integrita

V spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko veríme, že iba trvalé a spoľahlivé konanie v súlade s princípmi Integrity a zásadami Compliance umožnia našej spoločnosti získať a posilniť dôveru jej zamestnancov, zákazníkov, akcionárov, obchodných partnerov a širokej verejnosti. Naším cieľom je byť príkladom v dodržiavaní princípov Integrity a zásad Compliance. Touto cestou chceme v budúcnosti posilniť dôveru a zachovať integritu našej spoločnosti.

Konanie v súlade s princípmi Integrity je neoddeliteľnou súčasťou koncernovej stratégie TOGETHER 2025+, a je preto rovnako dôležité ako kvalita našich produktov, naše finančné ciele a spokojnosť našich zákazníkov. Vďaka nášmu ambicióznemu programu implementácie princípov Integrity a zásad koncernu Volkswagen, podporujúcich každodenné správanie všetkých zamestnancov spoločnosti v súlade s jej posolstvom, sme pripravení čeliť budúcim výzvam.

Kľúčová iniciatíva „Integrity program“ je rovnako súčasťou programu Together4Integrity. Jej cieľom je zvýšiť medzi zamestnancami a vedením koncernu Volkswagen povedomie o téme Integrita a jej dôležitosti ako základu obchodných aktivít a vytvoriť kultúru, kde bude konanie v súlade s princípmi Integrity nie len trvale možné, ale bude vnímané ako samozrejmosť. Toto konanie je spojené taktiež s podporou konštruktívneho riešenia v prípade pochybenia, otvorenou komunikáciou dôvodov vedúcich k jednotlivým rozhodnutiam a posilňovaním odvahy upozorniť nadriadených na prípadné riziká alebo problémy.

Integrita je pre nás základom profesionálneho správania, pričom to hlavné, o čo usilujeme, je: urobiť v danej situácii tu správnu vec.

Keďže je Integrita základom našej obchodnej činnosti, musí mať vplyv na všetky úrovne spoločnosti. To znamená, že je Integrita povinným kritériom v rámci všetkých rozhodnutí konateľov spoločnosti: všetky návrhy predložené konateľom spoločnosti musia obsahovať stanovisko príslušného útvaru spoločnosti k tomu, ako dané rozhodnutie prispieva k dodržiavaniu princípov Integrity a zásadám Compliance koncernu Volkswagen či vôbec/ aké prípadné riziká v rámci Integrity alebo Compliance sú s nimi spojené a akým spôsobom môžu byť zmiernené.

Ďalšie informácie o téme Integrita v koncerne Volkswagen nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html (obsah v anglickom jazyku).

Etický kódex

Etický kódex zahŕňa základné princípy konania zamestnancov skupiny ŠKODA AUTO a slúži ako pomôcka pri zvládaní právnych a etických výziev.

Dobrá povesť skupiny ŠKODA AUTO je zásadnou hodnotou, ktorá závisí na odhodlaní zamestnancov po celom svete konať v súlade s našim etickým kódexom a v súlade so všetkými právnymi predpismi. Zásady správania sa tu uvedené sa stali neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.

Etický kódex je k stiahnutiu tu: 
Slovenská verzia
Anglická verzia
Nemecká verzia

Systém pre oznamovanie podnetov

Dodržiavanie zákonných predpisov a interných pravidiel má najvyššiu prioritu v skupine VW a jej spoločnostiach. Systém pre oznamovanie podnetov ponúka diskrétnu a spoľahlivú príležitosť nahlásiť porušenie platných zákonov alebo interných predpisov v spoločnosti, najmä jej zamestnancom, ale aj obchodným partnerom a ďalším osobám, ktoré majú konkrétne podozrenie z takéhoto správania. Informačný systém koná v súlade so zásadami ochrany, spravodlivosti a dôvery. Tieto zásady platia rovnako pre informátorov aj pre dotknuté osoby. Cieľom systému pre oznamovanie podnetov je predovšetkým zabrániť možným škodám, ktoré by mohli mať vplyv na našu spoločnosť, našich zamestnancov a obchodných partnerov v prípade porušenia právnych predpisov.

Spracovanie podnetov v spoločnosti sa riadi nasledujúcimi zásadami

 • Oznamovateľ môže svoj podnet odoslať kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku.
 • Oznamovateľ si môže vybrať z rôznych možností na odoslanie podnetu (pozri nižšie).
 • Oznamovateľ môže podnet nahlásiť anonymne alebo pod svojím menom.
 • Počas celého procesu vybavovania podnetu sa zachováva maximálna dôvernosť a diskrétnosť (zásada „need to know“).
 • Vyšetrovanie sa začne až po zohľadnení skutočností uvedených v podnete a po dôkladnom vyhodnotení dôvodného podozrenia z porušenia pravidla.
 • Podnety sú vyšetrované spravodlivo a v stanovených lehotách s ohľadom na citlivosť informácií.
 • Osoba, ktorá podáva podnet, má zo strany spoločnosti právo na ochranu oznamovateľa podľa príslušnej organizačnej smernice.
 • S dotknutými osobami z podnetu sa zaobchádza spravodlivo a predpokladá sa, že sú nevinné, pokiaľ sa nepotvrdí porušenie platných právnych predpisov a/alebo interných predpisov.
 • Za závažné porušenie právnych predpisov je považované také konanie, ktoré významne poškodzuje najmä záujmy skupiny Volkswagen alebo niektorej z jej spoločností, záujmy dobrej povesti alebo finančné záujmy, alebo ktoré významne porušujú základné etické hodnoty skupiny Volkswagen.
 • Zamestnanci manažmentu sú povinní bezodkladne hlásiť akékoľvek podozrenie na závažné porušenie právnych a/alebo interných predpisov.
 • Zneužitie systému pre oznamovanie podnetov nebude tolerované a považuje sa za závažné porušenie právnych predpisov a zásad Systému pre oznamovanie podnetov v spoločnosti.


Oznamovatelia majú k dispozícii nasledujúce možnosti odosielania svojich podnetov (kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku):

 • Osobne Centrálnemu vyšetrovaciemu orgánu Volkswagen *
  Centrálny vyšetrovací orgán (K-ICW)
  Porschestraße 1, 384 40 Wolfsburg (centrum)

 • Poštou na adresu
  Centrálny vyšetrovací orgán
  P.O.BOX 1717
  38436 Wolfsburg (centrum), Nemecko

 • Telefonicky
  bezplatné číslo +800 444 46300 (dostupnosť 24/7 vrátane možnosti komunikovať v slovenskom jazyku) **
  Ak váš miestny telefónny operátor nepodporuje bezplatnú službu, môžete zavolať na nasledujúce spoplatnené číslo +49 5361 946300 (nie bezplatné číslo).

 • Elektronicky na e-mailovú adresu
  io@volkswagen.de

 • Zabezpečeným online spravodajským kanálom
  https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16


Kontaktovaním ombudsmanov (externých právnikov)

 • Ombudsmani sú externí nezávislí advokáti menovaní skupinou Volkswagen a sú k dispozícii oznamovateľom na prijatie podnetov.
 • Služby ombudsmanov sú k dispozícii v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny.
 • Ombudsman ako advokát podlieha povinnosti mlčanlivosti, a preto odovzdáva iba informácie, ktoré chce oznamovateľ odovzdať Centrálnemu vyšetrovaciemu orgánu.
 • Identitu Oznamovateľa odovzdá ombudsman iba vtedy, ak to oznamovateľ výslovne požaduje. Ombudsman nikdy nevykonáva vyšetrovanie sám, podnety iba skúma z hľadiska ich legitimity a dôveryhodnosti.


Kontaktné údaje ombudsmanov nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Angličtina: www.ombudsmen-of-volkswagen.com
Nemčina: www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de

Ďalšie informácie týkajúce sa Centrálneho vyšetrovacieho orgánu spoločnosti VW Group nájdete https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html.

*) V takom prípade prosím vopred napíšte na e-mailovú adresu io@volkswagen.de, aby ste si dohodli stretnutie.
**) Ak sa vyskytnú technické problémy s dostupnosťou horúcej linky, nahláste svoj podnet vyšetrovaciemu orgánu pomocou ďalších uvedených oznamovacích prostriedkov.

Organizácia riadenia rizík

Štruktúra riadenia rizík v skupine ŠKODA AUTO je založená na jednotnom princípe riadenia rizík v koncerne Volkswagen, ktorý vychádza z požiadaviek nemeckého zákona. Riadenie rizík ako operatívna súčasť podnikateľského procesu musí jednotlivé riziká podrobne identifikovať, posúdiť ich rozsah, uviesť opatrenia k ich odstráneniu a priniesť dôkaz o ich účinnosti.

Celosvetové pôsobenie skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trhoch prináša radu rizík, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich finančné výsledky a úspech v podnikaní. Na druhú stranu môžu zmeny ekonomického a právneho prostredia viesť k vzniku príležitostí, ktoré sa skupina snaží využiť k upevneniu a k ďalšiemu zlepšeniu svojej konkurenčnej pozície.