Corporate Governance v Škoda Auto

Je systém, ktorým je spoločnosť vedená a kontrolovaná. Definuje distribúciu práv a povinností medzi zainteresovanými stranami v spoločnosti ako sú akcionári, výkonný management, štatutárne orgány, zamestnanci a zákazníci. Jedná sa o súbor právnych a exekutívnych metód a postupov, zaväzujúci spoločnosť k udržovaniu vyváženého vzťahu medzi spoločnosťou samou a ich zamestnancami.

Cieľom je zodpovedné, kvalifikované a transparentné vedenie podnikov, ktoré je zamerané na dlhodobý úspech spoločnosti a ochranu záujmov zainteresovaných skupín.

Skupina Škoda Auto prikladá zásadný význam tomu, aby bola zo strany zamestnancov, obchodných partnerov, všetkých svojich zákazníkov a verejnosti vôbec vnímaná ako úspešná a pritom transparentná a informačne otvorená spoločnosť.

Skupina Škoda Auto sa od roku 2007 hlási k relevantným odporúčaniam a pravidlám Kódexu správy a riadenia spoločnosti, založeného na princípoch OECD (ďalej len Kódex). Cieľom Spoločnosti je neustálym zlepšovaním interných procesov a postupov v súlade s Kódexom ďalej podporovať transparentnosť a dodržiavanie etického správania v podnikateľskej praxi Slovenskej republike.

Zároveň sa firemná politika opiera aj o princípy upravené v Etickom kódexe skupiny Škoda Auto. Prijatý Etický kóodex je založený na uplatnení všeobecne prijatých spoločenských hodnôt.

Integrita

V spoločnosti Škoda Auto Slovensko veríme, že iba trvalé a spoľahlivé konanie v súlade s princípmi Integrity a zásadami Compliance umožnia našej spoločnosti získať a posilniť dôveru jej zamestnancov, zákazníkov, akcionárov, obchodných partnerov a širokej verejnosti. Naším cieľom je byť príkladom v dodržiavaní princípov Integrity a zásad Compliance. Touto cestou chceme v budúcnosti posilniť dôveru a zachovať integritu našej spoločnosti.

Konanie v súlade s princípmi Integrity je neoddeliteľnou súčasťou koncernovej stratégie TOGETHER 2025+, a je preto rovnako dôležité ako kvalita našich produktov, naše finančné ciele a spokojnosť našich zákazníkov. Vďaka nášmu ambicióznemu programu implementácie princípov Integrity a zásad koncernu Volkswagen, podporujúcich každodenné správanie všetkých zamestnancov spoločnosti v súlade s jej posolstvom, sme pripravení čeliť budúcim výzvam.

Kľúčová iniciatíva „Integrity program“ je rovnako súčasťou programu Together4Integrity. Jej cieľom je zvýšiť medzi zamestnancami a vedením koncernu Volkswagen povedomie o téme Integrita a jej dôležitosti ako základu obchodných aktivít a vytvoriť kultúru, kde bude konanie v súlade s princípmi Integrity nie len trvale možné, ale bude vnímané ako samozrejmosť. Toto konanie je spojené taktiež s podporou konštruktívneho riešenia v prípade pochybenia, otvorenou komunikáciou dôvodov vedúcich k jednotlivým rozhodnutiam a posilňovaním odvahy upozorniť nadriadených na prípadné riziká alebo problémy.

Integrita je pre nás základom profesionálneho správania, pričom to hlavné, o čo usilujeme, je: urobiť v danej situácii tu správnu vec.

Keďže je Integrita základom našej obchodnej činnosti, musí mať vplyv na všetky úrovne spoločnosti. To znamená, že je Integrita povinným kritériom v rámci všetkých rozhodnutí konateľov spoločnosti: všetky návrhy predložené konateľom spoločnosti musia obsahovať stanovisko príslušného útvaru spoločnosti k tomu, ako dané rozhodnutie prispieva k dodržiavaniu princípov Integrity a zásadám Compliance koncernu Volkswagen či vôbec/ aké prípadné riziká v rámci Integrity alebo Compliance sú s nimi spojené a akým spôsobom môžu byť zmiernené.

Ďalšie informácie o téme Integrita v koncerne Volkswagen nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.volkswagenag.com/en/sustainability/integrity.html (obsah v anglickom jazyku).

Compliance

Spoločnosť Škoda Auto a.s. a celá skupina Škoda Auto vrátane spoločnosti Škoda Auto Slovensko s.r.o. venuje zvláštnu pozornosť povinnosti dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy, etické a ďalšie dobrovoľne prijaté pravidlá. Compliance sa neobmedzuje iba na obchodné vzťahy, ale vzťahuje sa na všetky činnosti vo vnútri skupiny. Týmto prístupom skupina Škoda Auto dáva najavo, že jej konanie bude odpovedať požiadavkám právnych a etických pravidiel platných pre hospodársku súťaž, finančný a daňový sektor, ochranu životného prostredia a zamestnanecké vzťahy vrátane zabezpečenia rovných príležitostí.

Za účelom dodržiavania vyššie uvedených hodnôt je v Škoda Auto Slovensko zriadená oblasť Governance, Risk & Compliance. Úlohou mimo iného je poskytovanie poradenstva vo všetkých otázkach compliance a vhodnými opatreniami zvyšovať povedomie o význame compliance medzi zamestnancami a tretími stranami. Pre potrebu uvedeného poradenstva slúži v spoločnosti Škoda Auto Slovensko e-mailová adresa compliance@skoda-auto.cz.

Skupina Škoda Auto je presvedčená, že ekonomický úspech je udržateľný jedine správaním sa podľa pravidiel. Tieto dobrovoľne prijaté pravidlá tvorené zákonnými a vnútornými požiadavkami, povinnosťami z prijatých záväzkov a etickými princípmi tvoria nedeliteľnú súčasť spoločnosti a sú východiskom pre rozhodovanie. Činnosti spadajúce pod compliance prispievajú k plneniu stratégie navrhnutej v koncerne Volkswagen a sú zahrnuté do celosvetového úsilia o compliance.

Etický kódex

Etický kódex zahŕňa základné princípy konania zamestnancov skupiny Škoda Auto a slúži ako pomôcka pri zvládaní právnych a etických výziev.

Dobrá povesť skupiny Škoda Auto je zásadnou hodnotou, ktorá závisí na odhodlaní zamestnancov po celom svete konať v súlade s našim etickým kódexom a v súlade so všetkými právnymi predpismi. Zásady správania sa tu uvedené sa stali neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.

Etický kódex je k dispozícii vo verzii na stiahnutie.

Systém pre oznamovanie podnetov

Náš systém pre oznamovanie podnetov

Dodržiavanie platných právnych a interných predpisov, ako aj zásad stanovených v Etickom kódexe skupiny Škoda Auto a Etickom kódexe pre obchodných partnerov koncernu Volkswagen je pre spoločnosť Škoda Auto Slovensko najvyššou prioritou. Úspech našej spoločnosti je založený na dodržiavaní princípov integrity a Compliance. Aby sme splnili tieto normy, je dôležité, aby sme sa dozvedeli o akomkoľvek pochybení našich zamestnancov alebo obchodných partnerov a zastavili ho. Preto sme poverili Centrálny vyšetrovací orgán koncernu Volkswagen, aby v našom mene prevádzkoval nezávislý, nestranný a dôverný systém vybavovania podnetov. Zásada spravodlivého procesu je kľúčovým pilierom nášho systému spracovania podnetov. Náš systém tiež zaručuje maximálnu možnú ochranu oznamovateľov, dotknutých osôb a zamestnancov zapojených do vyšetrovania nahláseného protiprávneho konania. To zahŕňa možnosť nahlásiť podnet a anonymne komunikovať. V prípade anonymných oznamovateľov, ktorí nezneužívajú náš systém spracovania podnetov, sa nepodnikajú žiadne kroky na ich identifikáciu. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom a všetkým osobám prispievajúcim k vyšetrovaniu nebudú v spoločnosti Škoda Auto Slovensko tolerované. Dotknuté osoby uvedené v podnete sa považujú za nevinné, pokiaľ sa nepreukáže porušenie platných právnych predpisov a/alebo vnútorných predpisov. Pri vyšetrovaniach sa rešpektuje maximálna dôvernosť a relevantné informácie sa spracúvajú spravodlivým, rýchlym a bezpečným procesom.

Ako spracujeme váš podnet?

Kvalifikovaní a skúsení kolegovia z centrálneho vyšetrovacieho orgánu koncernu Volkswagen dôkladne prešetrujú každý podnet na pochybenie zamestnancov skupiny Volkswagen a systematicky sa ňou zaoberajú. Ak podáte podnet, najprv dostanete potvrdenie o jeho prijatí. Centrálny vyšetrovací orgán koncernu Volkswagen potom Váš podnet vyhodnotí. Tento krok zahŕňa získanie informácií priamo od oznamovateľa. Iba ak toto počiatočné posúdenie potvrdí dôvodné podozrenie z porušenia, začne vyšetrovanie príslušný odbor vyšetrovania. Výsledky vyšetrovania následne vyhodnotí centrálny vyšetrovací orgán skupiny Volkswagen a odporučia sa vhodné opatrenia. Informácie o stave a výsledku celého procesu vám budú bez zbytočného odkladu oznámené. Potenciálne porušenia Etického kódexu obchodných partnerov koncernu Volkswagen vrátane závažných rizík a porušovania ľudských práv a ochrany životného prostredia priamymi a nepriamymi obchodnými partnermi sa môžu oznámiť aj centrálnemu vyšetrovaciemu orgánu koncernu Volkswagen, ako aj podnety, ktoré si inak vyžadujú okamžité konanie. Centrálny vyšetrovací orgán koncernu Volkswagen potom informuje zodpovedné oddelenia, ktoré sa budú záležitosťou zodpovedajúcim spôsobom zaoberať. To zahŕňa najmä vykonávanie opatrení potrebných na minimalizáciu alebo zastavenie porušovania právnych predpisov a/alebo súvisiacich rizík.

Viac informácií o procesných zásadách procesu podávania podnetov v rámci skupiny Volkswagen nájdete tu.

* Čas spracovania sa môže líšiť v závislosti od predmetu uvedeného procesu.

Ak máte otázky alebo pripomienky k produktom alebo službám Škoda Auto?

Ak máte ako zákazník akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa produktov alebo služieb Škoda Auto Slovensko alebo našich obchodných partnerov (napr. predajcov automobilov, servisov), ktoré nezahŕňajú možné porušenie platných právnych a/alebo interných predpisov, obráťte sa na štandardnú zákaznícku linku Škoda Auto Slovensko na čísle 0800 124 125 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy infolinka@skoda-auto.sk. Ďakujeme, že chápete, že náš systém spracovania podnetov nie je primárne určený na otázky alebo sťažnosti zákazníkov.

Nahlasovanie podnetov do nášho systému spracovania podnetov

Systém spracovania podnetov ponúka rôzne kanály na nahlasovanie možných pochybení zamestnancov, ktoré umožňujú rýchlu kontrolu a rýchlu reakciu našej spoločnosti v prípade potreby. Tým však nie je dotknuté zákonné právo obrátiť sa na iné príslušné oprávnené orgány v Slovenskej republike.

 • Nonstop telefónna linka (dostupnosť 24x7)
  Svoje podnety môžete nahlásiť 365 dní v roku, 24 hodín denne na medzinárodnej bezplatnej linke: +800 444 46300. Ak váš miestny poskytovateľ telefónnych služieb nepodporuje vyššie uvedenú telefónnu linku, môžete podnet nahlásiť na nasledujúce telefónne číslo, ktoré je spoplatnené: +49 5361 946300.
 • Online kanál nahlasovania
  Ak sa chcete spojiť s centrálnym vyšetrovacím orgánom koncernu Volkswagen, môžete použiť aj webovú komunikačnú platformu, ktorá je dôverná a technicky bezpečná.

  Podnet môžete nahlásiť v akomkoľvek jazyku, aj keď sa váš preferovaný jazyk nenachádza v ponuke online nahlasovacieho kanála. Môžete sa tiež obrátiť na centrálny vyšetrovací orgán skupiny Volkswagen e-mailom alebo poštou v akomkoľvek jazyku.
 • Ombudsmani
  Skupina Volkswagen vymenovala externých právnikov, ktorí vykonávajú funkciu ombudsmanov. Poskytujú poradenstvo o systéme spracovania podnetov. Zároveň je však možné prostredníctvom nich podávať podnety, ktoré, ak si to oznamovateľ želá, zabezpečia, aby boli anonymne postúpené centrálnemu vyšetrovaciemu orgánu skupiny Volkswagen. Ak sa chcete skontaktovať s ombudsmanmi, ich kontaktné údaje nájdete tu.
 • E-mailová adresa
  Môžete sa tiež obrátiť na centrálny vyšetrovací orgán skupiny Volkswagen v akomkoľvek jazyku prostredníctvom e-mailovej io@volkswagen.de.
 • Centrálny vyšetrovací orgán Volkswagen Group

  Poštová adresa: Centrálny vyšetrovací úrad, Box 1717, 38436 Wolfsburg Nemecko. (Sťažnosť je možné zaslať v akomkoľvek jazyku.)

  Osobne*: Centrálny vyšetrovací orgán, Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg (Centrum), Nemecko

  * V tomto prípade si, prosím, vopred dohodnite termín prostredníctvom e-mailovej adresy io@volkswagen.de

Máte ďalšie otázky?

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy na zlepšenie týkajúce sa systému spracovania podnetov, môžete sa obrátiť aj na centrálny vyšetrovací orgán skupiny Volkswagen.

Ak ste boli vypočúvaný alebo vypočutý v rámci vyšetrovania, máte možnosť poskytnúť ombudsmanom spätnú väzbu ako nezávislému orgánu.

Okrem toho je tiež možné vo všetkých záležitostiach systému spracovania podnetov kontaktovať zamestnanca zodpovedného pre Compliance v spoločnosti Škoda Auto Slovensko – napríklad prostredníctvom e-mailovej adresy compliance@skoda-auto.cz.

Externý kanál nahlasovania v Slovenskej republike

Na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky bol zriadený Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý je poverený správou externého nahlasovacieho kanála.

 • Telefonicky:
  0800 221 213

  Časová dostupnosť infolinky:
  Pondelok: 13.00-16.00
  Utorok: 9.00-12.00
  Streda: 13.00-16.00
  Štvrtok: 9.00-12.00 
 • Osobne:
  do podateľne:
  Úrad na ochranu oznamovateľov
  Námestie slobody 29
  811 06 Bratislava

  Pondelok: 8:00 — 12:00
  Streda: 12:00 — 16:00
  Piatok: 8:00 — 12:00

  Tel. číslo podateľne: 0948 935 239

Prehľad informácií o systéme spracovania podnetov v spoločnosti Škoda Auto Slovensko si môžete stiahnuť tu:

Slovenská verzia

Organizácia riadenia rizík

Štruktúra riadenia rizík v skupine Škoda Auto je založená na jednotnom princípe riadenia rizík v koncerne Volkswagen, ktorý vychádza z požiadaviek nemeckého zákona. Riadenie rizík ako operatívna súčasť podnikateľského procesu musí jednotlivé riziká podrobne identifikovať, posúdiť ich rozsah, uviesť opatrenia k ich odstráneniu a priniesť dôkaz o ich účinnosti.

Celosvetové pôsobenie skupiny Škoda Auto na automobilových trhoch prináša radu rizík, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich finančné výsledky a úspech v podnikaní. Na druhú stranu môžu zmeny ekonomického a právneho prostredia viesť k vzniku príležitostí, ktoré sa skupina snaží využiť k upevneniu a k ďalšiemu zlepšeniu svojej konkurenčnej pozície.