Corporate Governance

Corporate Governance v ŠKODA AUTO

Je systém, ktorým je spoločnosť vedená a kontrolovaná. Definuje distribúciu práv a povinností medzi zainteresovanými stranami v spoločnosti ako sú akcionári, výkonný management, štatutárne orgány, zamestnanci a zákazníci. Jedná sa o súbor právnych a exekutívnych metód a postupov, zaväzujúci spoločnosť k udržovaniu vyváženého vzťahu medzi spoločnosťou samou a ich zamestnancami.

Cieľom je zodpovedné, kvalifikované a transparentné vedenie podnikov, ktoré je zamerané na dlhodobý úspech spoločnosti a ochranu záujmov zainteresovaných skupín.

Skupina ŠKODA AUTO prikladá zásadný význam tomu, aby bola zo strany zamestnancov, obchodných partnerov, všetkých svojich zákazníkov a verejnosti vôbec vnímaná ako úspešná a pritom transparentná a informačne otvorená spoločnosť.

Skupina ŠKODA AUTO sa od roku 2007 hlási k relevantným odporúčaniam a pravidlám Kódexu správy a riadenia spoločnosti, založeného na princípoch OECD (ďalej len Kódex) v podobe, v akej bol pod patronátom Komisie pre cenné papiere aktualizovaný v roku 2004. Cieľom Spoločnosti je neustálym zlepšovaním interných procesov a postupov v súlade s Kódexom ďalej podporovať transparentnosť a dodržiavanie etického správania v podnikateľskej praxi Slovenskej republike.

Organizácia riadenia rizík

Štruktúra riadenia rizík v skupine ŠKODA AUTO je založená na jednotnom princípe riadenia rizík v koncerne Volkswagen, ktorý vychádza z požiadaviek nemeckého zákona. Riadenie rizík ako operatívna súčasť podnikateľského procesu musí jednotlivé riziká podrobne identifikovať, posúdiť ich rozsah, uviesť opatrenia k ich odstráneniu a priniesť dôkaz o ich účinnosti.

Systém riadenia rizík

Celosvetové pôsobenie skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trhoch prináša radu rizík, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich finančné výsledky a úspech v podnikaní. Na druhú stranu môžu zmeny ekonomického a právneho prostredia viesť k vzniku príležitostí, ktoré sa skupina snaží využiť k upevneniu a k ďalšiemu zlepšeniu svojej konkurenčnej pozície.

Compliance

Spoločnosť ŠKODA AUTO a.s. a celá skupina ŠKODA AUTO vrátane spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. venuje zvláštnu pozornosť povinnosti dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy, etické a ďalšie dobrovoľne prijaté pravidlá. Compliance sa neobmedzuje iba na obchodné vzťahy, ale vzťahuje sa na všetky činnosti vo vnútri skupiny. Týmto prístupom skupina ŠKODA AUTO dáva najavo, že jej konanie bude odpovedať požiadavkám právnych a etických pravidiel platných pre hospodársku súťaž, finančný a daňový sektor, ochranu životného prostredia a zamestnanecké vzťahy vrátane zabezpečenia rovných príležitostí.

Za účelom dodržiavania vyššie uvedených hodnôt je v ŠKODA AUTO Slovensko zriadená oblasť Governance, Risk & Compliance. Úlohou mimo iného je poskytovanie poradenstva vo všetkých otázkach compliance a vhodnými opatreniami zvyšovať povedomie o význame compliance medzi zamestnancami.

Skupina ŠKODA AUTO je presvedčená, že ekonomický úspech je udržateľný jedine správaním sa podľa pravidiel. Tieto dobrovoľne prijaté pravidlá tvorené zákonnými a vnútornými požiadavkami, povinnosťami z prijatých záväzkov a etickými princípmi tvoria nedeliteľnú súčasť spoločnosti a sú východiskom pre rozhodovanie. Činnosti spadajúce pod compliance prispievajú k plneniu stratégie navrhnutej v koncerne Volkswagen a sú zahrnuté do celosvetového úsilia o compliance.

 

Etický kódex

Etický kódex zahŕňa základné princípy konania zamestnancov skupiny ŠKODA AUTO a slúži ako pomôcka pri zvládaní právnych a etických výziev.

Dobrá povesť skupiny ŠKODA AUTO je zásadnou hodnotou, ktorá závisí na odhodlaní zamestnancov po celom svete konať v súlade s našim etickým kódexom a v súlade so všetkými právnymi predpismi. Zásady správania sa tu uvedené sa stali neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.

Etický kódex je k stiahnutiu tu:
Slovenská verzia
Anglická verzia
Nemecká verzia

 

Ombudsman systém

V koncerne Volkswagen, jeho súčasťou je ŠKODA AUTO Slovensko, funguje tzv. Ombudsman systém, ktorý je určený pre komunikáciu vo veciach korupcie a podozrenia na korupčné konanie. Každý náš zamestnanec sa môže obrátiť na jedného z dvoch nezávislých ombudsmanov, pokiaľ odhalí čo i len náznaky korupcie. Rovnako tak sa môžu na ombudsmana obrátiť naši dodávatelia, odberatelia a iné osoby, ktoré prichádzajú so spoločnosťou patriacou do skupiny ŠKODA AUTO do styku.

Cieľom systému je zamedziť korupčnému konaniu tým, že pomáha odhaľovať a riešiť prípady korupčného konania. Ombudsman je pri svojej činnosti viazaný mlčanlivosťou o pôvode podnetu, pre oznamovateľa tak nehrozí prezradenie jeho identity.

Ďalšie informácie o ombudsmanovi sú dostupné tu:
Anglická verzia
Nemecká verzia