Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovanie myŠKODA portálu

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom tr. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. B 332, (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Ku spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti: Prevádzkovanie MyŠKODA Portálu

PREVÁDZKOVANIE MYŠKODA PORTÁLU

Účel spracúvania:
Prevádzkovanie MyŠKODA Portálu

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre zabezpečenie funkcionalít Vášho účtu na portáli, vrátane Vašej registrácie, prihlasovanie a overenie vlastníctva vozidla. V prípade dojednania návštevy u člena distribučnej siete odovzdávame Vaše osobné údaje Vami vybranému členovi distribučnej siete.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, technické údaje o produkte a sieťové identifikátory.

Doba spracúvania a archivácie:
Do odvolania súhlasu.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Člen distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej, alebo Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.

Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje

dpo@skoda-auto.cz

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/