EA189 Dieselová kampaň

Opatrenie zamerané na budovanie dôvery

Čo je Opatrenie spoločnosti ŠKODA zamerané na budovanie dôvery?

Prostredníctvom Opatrenia zameraného na budovanie dôvery informuje ŠKODA o tom, že zohľadní všetky reklamácie, u ktorých bude preukázané, že vznikli v dôsledku implementácie technického opatrenia na vozidle s dieselovým motorom typu EA 189 a ktoré súvisia s určitými časťami motora a systémom na čistenie výfukových plynov. Toto Opatrenie zamerané na budovanie dôvery sa vzťahuje na obdobie 24 mesiacov od momentu implementácie technického opatrenia vo vozidle a len na tie vozidlá, ktoré nemajú najazdených viac ako 250 000 km v čase implementácie Opatrenia zameraného na budovanie dôvery (podľa toho, čo nastane skôr).

ŠKODA vyhlasuje, že implementácia technických opatrení nemá žiaden nepriaznivý vplyv na hodnoty spotreby paliva, emisie CO2, výkon motora, krútiaci moment, hladinu hluku alebo životnosť motora a jeho komponentov. Všetky hodnoty relevantné pre schválenie typu daného vozidla ostávajú v platnosti. Regulačné orgány výslovne potvrdili súlad s regulačnými požiadavkami. Toto potvrdenie sa vzťahuje i na požiadavky týkajúce sa životnosti systémov kontroly emisií. Opatrenie zamerané na budovanie dôvery nemá žiadnu súvislosť s týmto stanoviskom.

Prostredníctvom Opatrenia zameraného na budovanie dôvery vysiela ŠKODA jasný signál o tom, že modernizácia nemá žiaden negatívny dopad na životnosť vozidla. Toto opatrenie by malo slúžiť na zvýšenie dôvery zákazníkov voči technickým opatreniam a malo by povzbudiť viac zákazníkov k tomu, aby dali svoje vozidlá modernizovať.

Zákazníci budú mať čoskoro možnosť získať podrobné informácie o podmienkach a rozsahu Opatrenia zameraného na budovanie dôvery ohľadom ich značky vozidla od všetkých autorizovaných predajcov a servisov.


Ktoré značky ponúkajú Opatrenie zamerané na budovanie dôvery a ktorých modelov sa to týka?

Opatrenie zamerané na budovanie dôvery sa vzťahuje na všetky vozidlá značky Volkswagen, Audi, Seat, Škoda a komerčné vozidlá Volkswagen s dieselovými motormi typu EA189, ktoré absolvovali implementáciu technického opatrenia.


Na koho sa Opatrenie zamerané na budovanie dôvery vzťahuje?

Opatrenie zamerané na budovanie dôvery bude ponúknuté všetkým zákazníkom ŠKODA, ktorých vozidlá sú vybavené dieselovým motorom typu EA189 a ktoré boli modernizované v rámci servisnej akcie 23R6 v kontexte problematiky dieselových motorov. Vzťahuje sa len na tie vozidlá, ktoré majú v čase implementácie Opatrenia zameraného na budovanie dôvery najazdených menej než 250 000 km. Kvôli uznaniu nároku musia zákazníci predložiť dôkaz o tom, že boli vykonané všetky výrobcom odporúčané servisné práce a práce údržby (t. j. vzťahuje sa na vozidlá s kompletnou históriou servisnej starostlivosti).

Opatrenie zamerané na budovanie dôvery sa vzťahuje i na všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia dotknuté vozidlá a to od momentu, kedy absolvujú implementáciu technického opatrenia (pod podmienkou, že sú splnené všetky ostatné podmienky Opatrenia zameraného na budovanie dôvery). Opatrenie zamerané na budovanie dôvery je spojené s identifikačným číslom vozidla a bude sa vzťahovať i na nového majiteľa v tých prípadoch, kedy bolo vozidlo predané počas obdobia 24 mesiacov, na ktoré sa vzťahujú aplikačné kritériá.

Opatrenie zamerané na budovanie dôvery je uplatňované celosvetovo s výnimkou Spojených štátov, Kanady a Južnej Kórey, na ktoré sa vzťahujú odlišné predpisy.


Ktorých komponentov sa týka Opatrenie zamerané na budovanie dôvery?

Opatrenie zamerané na budovanie dôvery zahŕňa 11 komponentov v rámci systému recirkulácie výfukových plynov EGR, systému vstrekovania paliva a systému následnej úpravy emisií: lambda sonda, snímač teploty, prepínací ventil EGR, ventil recirkulácie výfukových plynov EGR, snímač rozdielu tlaku recirkulácie výfukových plynov EGR, vstrekovač, vysokotlakové čerpadlo, palivová lišta, ventil regulácie tlaku, snímač tlaku a vysokotlakové potrubie.

Opatrenie zamerané na budovanie dôvery nemá žiadnu súvislosť so stanoviskom spoločnosti ŠKODA ohľadom toho, že technické opatrenia nemajú žiadne negatívne dopady na životnosť motora a jeho komponentov. Regulačné orgány potvrdili, že tieto technické opatrenia spĺňajú všetky zákonné požiadavky a nemajú negatívny dopad na hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, výkon motora, krútiaci moment a hladinu hluku.


Aké sú podmienky Opatrenia zameraného na budovanie dôvery?

Okrem podmienok vymedzených vyššie:

(1) Opatrenie zamerané na budovanie dôvery

 • môže byť realizované, vyhodnotené a využívané len prostredníctvom autorizovaných dílerov,
 • sa vzťahuje len na reklamácie ohľadom materiálov a práce, ktoré sa týkali nasledujúcich komponentov systému recirkulácie výfukových plynov EGR, systému vstrekovania paliva a systému následnej úpravy emisií: lambda sonda, snímač teploty, prepínací ventil EGR, ventil recirkulácie výfukových plynov EGR, snímač rozdielu tlaku recirkulácie výfukových plynov EGR, vstrekovač, vysokotlakové čerpadlo, palivová lišta, ventil regulácie tlaku, snímač tlaku a vysokotlakové potrubie.
 • sa netýka náhradných vozidiel, výdavkov v hotovosti, odškodnenia, atď.,

(2) pod podmienkou, že

 • dané vozidlo EA 189 sa zúčastnilo na servisnej akcii 23R6,
 • toto vozidlo absolvovalo servisné zásahy v súlade so servisnými harmonogramami, modernizáciami a zvolávaniami vozidiel tak, ako to vyžaduje ŠKODA,

(3) a pod podmienkou, že nenastal žiaden z nasledujúcich prípadov:

 • prirodzené opotrebovanie, t. j. znehodnotenie vozidla v dôsledku opotrebovania,
 • majiteľ, neautorizovaný servis alebo predajca nevykonali riadne opravy, neposkytli riadny servis alebo starostlivosť o vozidlo (napr. tým, že nepoužili originálne diely, atď.),
 • neboli dodržané pokyny týkajúce sa prevádzky, zaobchádzania s vozidlom a starostlivosti o neho tak, ako sú vymedzené napríklad v manuáli s pokynmi,
 • vozidlo bolo poškodené treťou stranou alebo v dôsledku externých vplyvov, ako sú napríklad nehoda, búrka/krupobitie, povodeň, atď., ktoré zapríčinili reklamovaný problém,
 • akákoľvek reklamácia týkajúca sa časticového filtra v dôsledku akumulácie popola,
 • do vozidla boli zabudované diely alebo bolo upravené neschváleným spôsobom napríklad prostredníctvom tuningu (čipovania),
 • vozidlo bolo prevádzkované nesprávne, napr. v motoristických pretekoch alebo s nadmernou záťažou,
 • majiteľ vozidla nepredložil reklamáciu v primeranom časovom rámci,
 • majiteľ vozidla neumožnil ŠKODA riešiť problém v primeranom časovom rámci.


Uplatňuje sa Opatrenie zamerané na budovanie dôvery, aj v prípade, ak na mojom vozidle už boli vykonané predchádzajúce technické opatrenia?

Áno. Ako uvádzame vyššie, Opatrenie zamerané na budovanie dôvery sa uplatní aj u zákazníkov, na ktorých vozidlách už boli vykonané technické opatrenia, a to od dátumu, kedy boli vykonané (za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné predpoklady pre uplatnenie Opatrenia zameraného na budovanie dôvery).

Ak zákazníkovi už vznikli náklady na opravu vozidla, ktoré boli vynaložené v súvislosti s implementáciou technického opatrenia, ŠKODA preverí, či bude tieto náklady hradiť. Žiadosti na náhradu týchto nákladov je potrebné podať u autorizovaného servisného partnera ŠKODA v rovnakej krajine, kde sa oprava vykonávala, a to do 31. 12. 2017.


Aké práva má zákazník v súvislosti s opatrením na podporu dôvery?

S opatrením na podporu dôvery spoločnosť Volkswagen informuje svojich zákazníkov, že zváži prípadné sťažnosti, ktoré vznikli v dôsledku zavedenia technických opatrení na vozidlách s dieselovými motormi typu EA189 a ktoré sa týkajú určitých častí motorov a systémov pre úpravu výfukových plynov.

Opatrenie na podporu dôvery pokrýva celkom 11 komponentov v spätnom vedení výfukových plynov, v sústave vstrekovania paliva a v sústave dodatočnej úpravy emisií. Jedná sa o lambda sondu, teplotný senzor, prepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdielu tlaku EGR, vstrekovač, vysokotlakové čerpadlo, palivovú lištu, ventil pre kontrolu tlaku, tlakový senzor a vysokotlakové potrubie.

Opatrenie na podporu dôvery sa uplatní po dobu 24 mesiacov od okamihu, kedy boli na voze uskutočnené technické opatrenia, a výlučne pre vozidlá, ktoré majú najazdené menej ako 250 000 km v okamihu, kedy je opatrenie na podporu dôvery uplatnené (pričom rozhodujúca je tá skutočnosť, ktorá nastala skôr).

Opatrenie na podporu dôvery sa taktiež vzťahuje na všetkých zákazníkov, na ktorých vozidlách už boli technické opatrenia vykonané.

Spoločnosť Volkswagen vždy tvrdila, že implementácia technického opatrenia nemá nepriaznivý vplyv na hodnoty spotreby paliva, hodnoty emisií CO2, výkon motora, točivý moment, emisie hluku alebo životnosť motora a jeho dielcov. Všetky hodnoty relevantné pre typové schválenie voza zostávajú platné. Príslušné regulačné orgány vyslovene potvrdili, že požiadavky relevantných predpisov sú splnené. Opatrenie na podporu dôvery nemá žiadny vplyv na tento záver.

Prostredníctvom opatrenia na podporu dôvery dáva spoločnosť Volkswagen jasný signál, že vykonanie technických opatrení nemá negatívne účinky na životnosť vozidiel. Toto opatrenie má posilniť dôveru zákazníkov v technické opatrenia a má povzbudiť ochotu väčšieho počtu zákazníkov nechať na svojom vozidle technické opatrenia vykonať.

Detailné informácie o pravidlách a podmienkach opatrenia na podporu dôvery sú k dispozícii u všetkých autorizovaných predajcov a servisných partnerov vozidiel danej značky, prípadne online.

Zákazníci sa samozrejme môžu taktiež obrátiť na zákaznícke centrum listom, e-mailom alebo telefonicky.