Informácie o cookies

Informácie o spracúvaní osobných údajov pomocou cookies a iných internetových technológií

Prevádzkovateľom tejto stránky (ďalej „Stránka“) je spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, Česká republika, IČO: 00177041, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 332 (ďalej ako „Spoločnosť ŠKODA AUTO“ alebo „my“) na účely poskytovania služieb používateľom („Používateľ“ alebo „vy“) tejto Stránky.

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov pomocou cookies a iných internetových technológií („Informácie“ alebo „Vyhlásenie“) vysvetľujú, ako spracúvame vaše osobné údaje pomocou internetových technológií. Toto Vyhlásenie obsahuje informácie o tom, (i) aké internetové technológie môže Stránka používať, (ii) aké osobné údaje spracúvame, (iii) ako a na aký účel využívame a spracúvame vaše údaje, (iv) komu a kam prenášame tieto údaje a (v) ako chránime tieto údaje a aké máte práva v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

Toto Vyhlásenie môžeme aktualizovať. Všetky zmeny tohto Vyhlásenia budú zverejnené na Stránke a budete o nich informovaní.

Ktoré internetové technológie môže Stránka používať

Ktoré internetové technológie môže Stránka používať:

Spoločnosť ŠKODA AUTO aj tretie strany, ktoré zabezpečujú obsah, reklamu alebo iné funkcionality našej Stránky, môžu získavať a spracúvať osobné údaje pri návšteve Stránky pomocou rozdielnych technológií, ktoré zahŕňajú cookies a iné technológie.


Cookies
Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení a pomáhajú zbierať údaje o vašej aktivite na Stránke. Umožňujú ukladať vaše nastavenia a preferencie, zapamätať si vaše prístupové údaje, zacieliť obsah a marketingovú komunikáciu. Pomáhajú nám zistiť, ktorá časť našej Stránky je najnavštevovanejšia, a analyzovať fungovanie Stránky. Cookies môžu pochádzať od nás („cookies prvej strany“) alebo od tretích strán, ktorých služby využívame („cookies tretej strany“).

Svoj súhlas môžete odvolať kliknutím na tento link .

Internetový prehliadač si môžete nastaviť tak, aby povolil alebo zakázal všetky cookies, prípadne aby vás na ich používanie vopred upozornil. Naša Stránka je navrhnutá na fungovanie s povolenými cookies, preto zakázanie cookies môže ovplyvniť niektoré vlastnosti Stránky, prípadne obmedzí jej funkcie.

IP adresa
IP adresa je jedinečné číslo priradené počítaču alebo inému zariadeniu s prístupom na internet. Pri prenose dát vždy musí byť známa IP adresa odosielateľa a prijímateľa.

Pixel
Pixel je softvérový kód, ktorý umožňuje sledovať správanie používateľov na Stránke, na ktorej je pixel umiestnený. Môže ísť o základné sledovanie návštevy stránky alebo o detailné sledovanie činnosti používateľa, napríklad pridanie produktu do košíka, výber produktu, odoslanie formulára atď. Pixel môže odoslať zozbierané informácie tretej strane, napríklad poskytovateľovi kódu.


Spracúvané osobné údaje:

Stránka spracúva nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:
Použitie Stránky. Môžeme spracúvať údaje o tom, ako používate Stránku na svojom počítači, telefóne alebo na inom zariadení, v ktorom zobrazíte Stránku. Môžeme spracúvať napríklad:

 • údaje o zariadení: typ hardvéru, identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenie zariadenia;
 • log: čas a dĺžka návštevy Stránky, vyhľadávané údaje a iné informácie uložené v cookies, ktoré identifikujú váš prehliadač alebo účet;
 • lokalizačné údaje: údaje o lokalite získané z rôznych technológií určujúcich polohu, ako GPS, prístupové body Wi-Fi alebo iné snímače, ktoré poskytujú údaje o neďalekom zariadení;
 • iné údaje: údaje o používaní Stránky, ktoré môžeme spracúvať, ak použijete stránky alebo aplikácie tretej strany spolupracujúcej s nami, a údaje o tom, ako sa zúčastňujete na obsahu Stránky.

Údaje o vás alebo o vašej aktivite môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov v prípadoch, ktoré umožňuje zákon.


Účel a opis spracúvania:

Osobné údaje spracúvame a využívame na tieto účely:

Zabezpečenie funkcionality Stránky.
Vaše osobné údaje nám pomáhajú zabezpečiť základné funkcie ako navigácia, prístup do zabezpečených častí Stránky, rýchle vyhľadanie obsahu alebo overenie používateľa. Bez spracúvania údajov, ktoré sú na tento účel nevyhnutné, nemôže Stránka správne fungovať.

Uloženie preferencií používateľa na doméne počas návštevy alebo na odôvodnené krátke obdobie.
Osobné údaje sa využívajú aj na uľahčenie používania Stránky pomocou údajov o vašich nastaveniach, napríklad jazyka, regiónu, rozlíšenia obrazovky, obsahu cookies atď.

Ukladanie preferencií používateľa na stránkach.
Osobné údaje sa používajú na uľahčenie používania stránok pomocou spájania s nastaveniami, napríklad jazyka, regiónu, rozlíšenia obrazovky, súhlasu s použitím cookies atď.

Sledovanie návštevnosti stránky.
Analytické cookies prvej strany sa používajú na sledovanie návštevnosti stránky. Tieto cookies nevyužívajú jedinečný identifikátor používateľa.

Štatistika a analýza správania používateľa.
Osobné údaje sa používajú na vytváranie štatistiky, sledovanie a analýzu správania používateľa na rozličných stránkach. Môžu sa použiť aj na vytvorenie anonymizovaných správ. Používateľa možno vyhľadať na základe určitej kombinácie osobných údajov uložených v interných databázach.

Marketing produktov a prepojenie so sociálnymi sieťami.
Vaše osobné údaje sa využívajú na to, aby sme vás informovali o produktoch a službách Spoločnosti ŠKODA AUTO a tretích strán, o udalostiach a súťažiach, na zasielanie newsletterov, reklám a katalógov. Niektoré osobné údaje sa využívajú na zacielenie uvedených informácií. Vaše osobné údaje sa využívajú aj na zabezpečenie prepojenia stránky so sociálnymi sieťami a na zdieľanie obsahu prostredníctvom týchto sietí.


Ako spracúvame vaše údaje:

Spracúvanie osobných údajov zahŕňa zbieranie, uchovávanie na dátových nosičoch, triedenie, používanie, ukladanie a vymazávanie osobných údajov automaticky alebo manuálne s cieľom splnenia vyššie uvedených účelov.


Nevyhnutnosť/dobrovoľnosť spracúvania osobných údajov:

Niektoré osobné údaje môžeme spracúvať na základe oprávneného záujmu spoločnosti ŠKODA AUTO alebo tretích strán. Toto sa týka najmä cookies spracúvaných na účely:
(i) zabezpečenia funkcionality Stránky,
(ii) ukladania preferencií používateľa na doméne počas návštevy,
(iii) sledovania návštevnosti Stránky.

Na iné účely spracúvame vaše osobné údaje iba na základe vášho súhlasu. Poskytnutie osobných údajov na takéto spracovanie je dobrovoľné, to znamená, že nie ste nútení poskytnúť ich. Bez vášho súhlasu nebudeme vaše osobné údaje spracúvať.


Podmienky spracúvania:

V súvislosti s cookies zabezpečujúcimi funkcionalitu Stránky sa spracúvanie údajov ukončí po ukončení návštevy Stránky. Cookies ukladajúce preferencie používateľov na doméne počas návštevy alebo na odôvodnene krátke obdobie a spracúvané na základe oprávneného záujmu sa spracúvajú počas 6 mesiacov po ukončení poslednej návštevy používateľa.

V prípade využívania cookies na základe súhlasu sa osobné údaje spracúvajú počas obdobia uvedeného vo vyjadrení súhlasu alebo do odvolania súhlasu.


Kategórie spracúvateľov alebo prijímateľov, ktorým môžeme poskytnúť osobné údaje:

V odôvodnených prípadoch môžeme získané osobné údaje sprístupniť iným stranám, a to najmä: marketingovým agentúram, spoločnostiam zo skupiny, poskytovateľom analytických a štatistických služieb.

Google Analytics
Táto Stránka využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google, Inc. („Google“), ktoré pomocou cookies analyzujú používanie tejto Stránky. Stránka využíva tieto moduly:
Google Tag Manager – na manažment značiek a kúskov kódu na stránke.
Google Analytics – digitálne nástroje na analýzu údajov na pochopenie správania zákazníka.
Google Analytics 360 Suite – digitálny nástroj na analýzu údajov na meranie a zlepšovanie dosahu marketingu.

Informácie o používaní Stránky generované súborom cookie (vrátane vašej IP adresy) sa môžu prenášať na servery v Spojených štátoch amerických a ukladať na nich.
Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania Stránky, vytvorenie správ o používaní pre prevádzkovateľa a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitami na Stránke a s používaním internetu vo všeobecnosti. Google môže poskytnúť tieto informácie aj tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracúvajú informácie pre Google. Používanie cookies na Stránke môžete zakázať, prípadne môžete zmeniť príslušné nastavenia internetového prehliadača. Ak to však urobíte pre všetky typy cookies, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto Stránky.
Ak chcete zakázať sledovanie pomocou Google Analytics na všetkých stránkach, navštívte túto stránku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobnejšie informácie o Google Analytics a o súkromí osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook
Táto Stránka používa analytické cookies, pixely a iné technológie od spoločnosti Facebook, Inc. („Facebook“), ktoré umožňujú zbierať informácie zo Stránky alebo z iných stránok. Facebook ich môže použiť na poskytovanie služieb v reklame a jej zacielení.
Odvolaním súhlasu s použitím cookies na Stránke alebo zakázaním cookies v prehliadači zabránite Facebooku zbierať a používať informácie. Ak to však urobíte pre všetky typy cookies, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie tejto Stránky.

Iné strany
Na základe požiadavky môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Českej republiky a iným orgánom činným v trestnom konaní, ak je to nevyhnutné a v medziach zákona.


Zdroj osobných údajov:

Osobné údaje získame priamo od vás.


Presun osobných údajov do tretích krajín:

Pri spracúvaní môžu byť vaše osobné údaje presunuté do tretích krajín, napríklad do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

V súvislosti s Google Analytics a/alebo s použitím analytických cookies a iných internetových technológií opísaných v odseku o Facebooku môžu byť vaše osobné údaje prenášané na servery v Spojených štátoch amerických. Takýto prenos umožňuje rozhodnutie Európskej komisie o ochrane osobných údajov a vyhlásenie tretej strany o dodržiavaní zásad systému Privacy Shield, čiže spoločného právneho nástroja Európskej komisie a Spojených štátov amerických na zabezpečenie náležitej úrovne ochrany osobných údajov pri prenose osobných údajov do USA. Spracúvanie údajov na základe takéhoto prenosu nevyžaduje splnenie iných zákonných podmienok.

Viac informácií nájdete na http://www.skoda-auto.com/other/personal-data


Automatizované rozhodovanie týkajúce sa osobných údajov:

Pri tomto spracúvaní sa nebude používať automatizované rozhodovanie.


Iné informácie

Osobné údaje sa môžu archivovať vo verejnom záujme a využiť na vedecké, historické alebo štatistické výskumné účely.

Za obsah externých stránok, ktorých hypertextové odkazy sa nachádzajú na našej Stránke, nezodpovedáme. Rovnako nezodpovedáme ani za spracúvanie vašich osobných údajov na externých stránkach. Tieto hypertextové odkazy sa poskytujú v rámci Stránky ako služby používateľom a používate ich na vlastné riziko.

Na maximálnu ochranu informácií získaných prostredníctvom tejto stránky pred neautorizovaným prístupom alebo neautorizovanou zmenou, pred zverejnením alebo zničením údajov, ktoré zbierame a spracúvame, sme podnikli náležité organizačné a technické opatrenia vrátane fyzických, elektronických a organizačných postupov. Vaše citlivé a/alebo osobné údaje, ktoré ste zadali na našej Stránke, sú zašifrované a chránené SSL certifikátom. Napriek tomu nemôžeme garantovať, že vaše osobné údaje sú v bezpečí, ak ich prenášate sami alebo s nimi nakladáte neopatrne.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 • Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.
 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

AKO SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Internet:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje

Poštou:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

Uplatnenie sťažnosti

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým ŠKODA AUTO spracúva vaše osobné údaje alebo ako s nimi nakladá, môžete podať sťažnosť úradníkovi pre ochranu osobných údajov v spoločnosti ŠKODA AUTO alebo ju môžete zaslať príslušnému orgánu dohľadu.

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/

Úradník pre ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz