Táto stránka je doplnkovým krokom k úvodnej stránke. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete späť.
Aktualizácia Over-the-Air

Funkčné obmedzenia

Connect

 

Aktualizácie Over-the-Air sa do vozidla odosielajú prostredníctvom služby Online aktualizácia systému Škoda Connect. Bezdrôtovú aktualizáciu možno do vozidla doručiť iba vtedy, ak:

• Pre vozidlo bol určený primárny užívateľ (v takom prípade je vozidlo viditeľné v MyŠkoda pre primárneho užívateľa).
• Online režim je povolený (ON) v nastaveniach ochrany osobných údajov (Menu -> Používatelia -> Nastavenia).

Zamknutie vozidla

Vozidlo nie je možné riadiť.

Používateľ musí opustiť vozidlo a uzamknúť ho, aby sa mohla začať inštalácia:

• Ak vozidlo nie je uzamknuté do desiatich minút od stlačenia tlačidla Inštalovať, aktualizácia sa nedokončí.
• Ak sa vozidlo znova priblíži a odomkne, musí sa znova zamknúť do dvoch minút, inak sa aktualizácia nedokončí. To isté platí, ak je aktivovaná funkcia automatického odomykania vozidla pri približovaní sa kľúča.

Zamykanie/odomykanie vozidla KESSY je deaktivované, diaľkové (centrálne) ovládanie zostáva funkčné počas celého procesu.

Safelock nebude aktivovaný (dvere sa dajú stále otvoriť zvnútra).

Komfortné otváranie je vypnuté (centrálne zamykanie sa odomkne, ale okná zostanú zatvorené).

Coming/Leaving Home nebude aktivovaný (všetky svetlá zostanú vypnuté).

Alarm je deaktivovaný, LED na dverách naďalej bliká (až do aktualizácie riadiacej jednotky dverí).

Nabíjanie

Keď je nabíjanie aktívne, tlačidlo inštalácie nie je dostupné.

Keď je aktualizácia aktívna, nabíjanie nie je možné aktivovať.

Ak je vozidlo pripojené k Wallboxu, proces nabíjania sa automaticky spustí po dokončení aktualizácie Over-the-Air.

Ak je vozidlo pripojené k verejnej nabíjacej stanici s autentifikáciou, proces nabíjania nezačne po aktualizácii Over-the-Air.