Informácie o spracúvaní osobných údajov

Predaj vozidla a poskytovanie popredajných služieb

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovávaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti: Predaj vozidla a poskytovanie popredajných služieb

REALIZÁCIA PREDAJA VOZIDLA

Účel spracúvania:
Realizácia predaja vozidla

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využívame pri všetkých krokoch, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli zakúpiť jedno z našich vozidiel, teda pre vytvorenie objednávky Vášho budúceho vozidla a následného uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, vrátane vytvorenia faktúry a následné odovzdanie Vášho vozidla u obchodného partnera.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel(a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, transakčné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od uzavretia zmluvy.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Výrobný závod motorových vozidiel zn. ŠKODA, koncern Volkswagen, členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.POSKYTNUTIE FINANČNEJ VÝHODY

Účel spracúvania:
Poskytnutie finančnej výhody

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre Vaše prípadné zaradenie do jednej z tzv. "Cieľových skupín", na základe ktorého môžete dostať spolu s Vami vybraným členom distribučnej siete finančnú výhodu pri kúpe Vášho vozidla. Nezahŕňa zhotovovanie kópií preukazov osôb zdravotne postihnutých.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, transakčné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od uzavretia zmluvy.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.


POSKYTNUTIE FINANČNEJ VÝHODY PRE DRŽITEĽA PREUKAZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTEJ OSOBY

Účel spracúvania:
Poskytnutie finančnej výhody pre držiteľov preukazu zdravotne postihnutej osoby

Popis účelu spracúvania:
V prípade poskytovania finančnej výhody v rámci "cieľovej skupiny" osôb zdravotne postihnutých naskenujeme a spracujeme Váš preukaz osoby zdravotne postihnutej, na základe čoho dostanete Vy a Vami vybraný člen distribučnej siete finančnú výhodu pri kúpe vozidla.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň súhlasíte s obstaraním kópie Vášho dokladu podľa príslušných zákonov. Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Kópia osobného dokladu alebo iné verejné listiny.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov, alebo do odvolania súhlasu.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

PLNENIE ZMLUVY V AUTORIZOVANOM SERVISE ŠKODA na Slovensku

Účel spracúvania:
Plnenie zákazky v autorizovanom servise ŠKODA na Slovensku

Popis účelu spracúvania:
V prípade, že budete chcieť využiť služby v autorizovanom servise ŠKODA na Slovensku, využijeme Vaše údaje pre vybavenie Vašej zákazky, a to najmä pri objednaní Vašej návštevy, vystavenie zákazkového listu, prípadného kontaktovania ohľadom vašej zákazky a vystavenie faktúry, vrátane prípadného vybavenia poistnej udalosti s poisťovňou.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, história obchodovania, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od ukončenia servisnej zákazky.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Poisťovňa. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

ZAISTENIE A POSKYTNUTIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre uzavretie zmluvy na popredajné služby, o ktorú vyjadríte svoj záujem, a poskytovanie danej služby. Ide o predplatený servis, predĺženú záruku a asistenčné služby.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od ukončenia zmluvy.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete, infolinka, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

PRIESKUM ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI

Účel spracúvania:
Prieskum zákazníckej spokojnosti

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre to, aby sme zistili Váš názor na poskytnuté produkty a služby v rámci celej distribučnej siete ŠKODA AUTO Slovensko. Osobné údaje sú odovzdané spoločnostiam, ktoré pre nás prieskum Vašej spokojnosti zaisťujú. V prípade zistenia Vašej nespokojnosti Vaše osobné údaje ďalej môžeme využiť pre zabezpečenie nápravy (vrátane odovzdania príslušnému členovi distribučnej siete).

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme od Vás súhlas, aby sme toto spracúvanie vykonávali.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
8 rokov po poskytnutí služby.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete, reportingové agentúry, agentúry zabezpečujúce prieskum spokojnosti, koncernové spoločnosti. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ ZÁKAZNÍKOV

Účel spracúvania:
Vybavovanie sťažností zákazníkov

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre vybavenie Vašej sťažnosti, podanej prostredníctvom e-mailu, listom, telefonicky, osobne, na sociálnych sieťach a prostredníctvom formulárov na webových stránkach. Pre zabezpečenie Vašej spokojnosti môžeme, v prípade, že to bude pre vybavenie Vašej sťažnosti nevyhnutné, poskytnúť Vaše osobné údaje členom distribučnej siete.

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme oprávnený záujem na tom, aby sme toto spracúvanie vykonávali. Chceme totiž splniť očakávanú kvalitu našich produktov a služieb a predísť prípadným sporom.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte, história obchodovania, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát.

Doba spracúvania a archivácie:
1 rok po vybavení sťažnosti.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

VYROVNANIE S DODÁVATEĽMI ZA NIMI SPÔSOBENÉ GARANČNÉ NÁKLADY

Účel spracúvania:
Vyrovnanie s dodávateľmi za nimi spôsobené garančné náklady.

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre vyrovnanie s našimi dodávateľmi (o.i. zabezpečenie finančnej kompenzácie) za nimi spôsobené garančné náklady. Aby sme mohli s dodávateľmi vyrovnanie vykonať, musíme im na požiadanie ku konkrétnym prípadom odovzdať niektoré Vaše osobné údaje.

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme oprávnený záujem na tom, aby sme toto spracúvanie vykonávali. Tento záujem spočíva v našom vyrovnávaní s dodávateľmi.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
15 rokov od kúpy vozidla.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Dodávateľ chybného dielu. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame od tretích osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
VV rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

VYROVNANIE S ČLENMI DISTRIBUČNEJ SIETE ZA VYKONANIE ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ OPRAVY A SERVISNÉ OPATRENIA

Účel spracúvania:
Vyrovnanie s členmi distribučnej siete za vykonané záručné a pozáručné opravy a servisné opatrenia

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre vyrovnanie s členmi distribučnej siete za záručné a pozáručné opravy Vášho vozidla a vykonanie servisného opatrenia na základe našej právnej povinnosti. Spracúvanie osobných údajov zahŕňa výmenu údajov medzi ŠKODA AUTO Slovensko a členmi distribučnej siete.

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme oprávnený záujem na tom, aby sme toto spracúvanie vykonávali. Tento záujem spočíva v našom vyrovnaní s našimi členmi distribučnej siete.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
História obchodovania, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
15 rokov od dátumu vybavenia vyrovnania.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete, marketingové agentúry. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame od tretích osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

ORGANIZÁCIA A ZABEZPEČENIE SERVISNÝCH OPATRENÍ

Účel spracúvania:
Organizácia a zabezpečenie servisných opatrení

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre organizáciu všetkých typov servisných opatrení na základe osobitných právnych predpisov, vrátane zaistenia Vašej informovanosti o nevyhnutných servisných opatreniach týkajúcich sa Vášho vozidla, alebo odovzdanie VIN Vášho vozidla členom distribučnej siete pre zistenie, či na Vaše vozidlo nie je vyhlásené servisné opatrenie. Vaše osobné údaje máme na základe predchádzajúceho kontaktu s Vami, alebo nám ich môže poskytnúť osoba, ktorá Vám Vaše auto predala.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby sme splnili povinnosť, ktorú nám ukladá právny predpis. Poskytnutie údajov je zákonnou požiadavkou, a ak ho neposkytnete, môžete tým spôsobiť porušenie zákona.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov po vyhlásení servisného opatrenia.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Agentúry pre zabezpečenie servisného opatrenia, členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás aj od tretích osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

REALIZÁCIA ZÁKAZNÍCKEJ OBJEDNÁVKY

Účel spracúvania:
Realizácia zákazníckej objednávky

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre plnenie Vašej objednávky - dodatočné montáže príslušenstva po kúpe vozidla.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od uzavretia zmluvy.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

OVERENIE VLASTNÍCTVA VOZIDLA ZÁKAZNÍKA

Účel spracúvania:
Overenie vlastníctva vozidla zákazníka

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre overenie vlastníctva Vášho vozidla pri objednávaní inteligentných dielov, napr. kľúčov. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň súhlasíte s obstaraním kópie Vášho dokladu podľa príslušných zákonov.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje oprávnený záujem , ktorý spočíva v overení si držiteľa/vlastníka vozidla v čase podania žiadosti.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kópie osobného dokladu alebo iné verejné listiny.

Doba spracúvania a archivácie:
5 rokov od vytvorenia záznamu.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

Prístup k spracúvaným osobným údajom.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Opravu nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplnenie neúplných údajov.

Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu alebo neoprávneného spracúvania.

Obmedzenie alebo blokáciu spracúvania osobných údajov.

Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, alebo pre iného správcu.

Podanie námietky proti spracúvaniu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie nie je oprávnené.

Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

Telefonicky na tel. čísle:

+421 2 48 247 100

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
do rúk: Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
Sabinovská 6
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje

dpo@skoda-auto.sk

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť uZ odpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk