Informácie o spracúvaní osobných údajov

Predaj vozidla a poskytovanie popredajných služieb

Týmto dokumentom Vám ako správca osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko") - poskytujeme informácie o spracovaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovávaním.

K spracovaniu dochádza v rámci tejto činnosti: Predaj vozidla a poskytovanie popredajných služieb

REALIZÁCIA PREDAJA VOZIDLA

Účel spracúvania:
Realizácia predaja vozidla

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využívame pri všetkých krokoch, ktoré sú potrebné na to, aby ste si mohli zakúpiť jedno z našich vozidiel, teda pre vytvorenie objednávky Vášho budúceho vozidla a následného uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, vrátane vytvorenia faktúry a následné odovzdanie Vášho vozidla u obchodného partnera.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel(a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, transakčné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od uzavretia zmluvy.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

POSKYTNUTIE FINANČNEJ VÝHODY

Účel spracúvania:
Poskytnutie finančnej výhody

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre Vaše prípadné zaradenie do jednej z tzv. "Cieľových skupín", na základe ktorého môžete dostať spolu s Vami vybraným členom distribučnej siete finančnú výhodu pri kúpe Vášho vozidla. Nezahŕňa zhotovovanie kópií preukazov osôb zdravotne postihnutých.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, transakčné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od uzavretia zmluvy.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete, agentúra overujúca správne čerpanie podpôr obchodnými partnermi ŠKODA AUTO Slovensko. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

POSKYTNUTIE FINANČNEJ VÝHODY PRE DRŽITEĽA PREUKAZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTEJ OSOBY

Účel spracúvania:
Poskytnutie finančnej výhody pre držiteľov preukazu zdravotne postihnutej osoby

Popis účelu spracúvania:
V prípade poskytovania finančnej výhody v rámci "cieľovej skupiny" osôb zdravotne postihnutých naskenujeme a spracujeme Váš preukaz osoby zdravotne postihnutej, na základe čoho dostanete Vy a Vami vybraný člen distribučnej siete finančnú výhodu pri kúpe vozidla.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň súhlasíte s obstaraním kópie Vášho dokladu podľa príslušných zákonov. Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Kópia osobného dokladu alebo iné verejné listiny.

Doba spracúvania a archivácie:
Do odvolania súhlasu.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

PLNENIE ZMLUVY V SERVISE ŠKODA AUTO Slovensko

Účel spracúvania:
Plnenie zákazky v servise ŠKODA AUTO Slovensko

Popis účelu spracúvania:
V prípade, že budete chcieť využiť služby v servise ŠKODA AUTO Slovensko, využijeme Vaše údaje pre vybavenie Vašej zákazky, a to najmä pri objednaní Vašej návštevy, vystavenie zákazkového listu, prípadného kontaktovania ohľadom vašej zákazky a vystavenie faktúry, vrátane prípadného vybavenia poistnej udalosti s poisťovňou.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, história obchodovania, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od ukončenia servisnej zákazky.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Poisťovňa. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

PODPIS ZMLUVY NA SERVISNÚ ZÁKAZKU POMOCOU BIOMETRICKÉHO PODPISU

Účel spracúvania:
Podpis zmluvy na servisnú zákazku pomocou biometrického podpisu

Popis účelu spracúvania:
V prípade, že budete chcieť využiť služby v servise ŠKODA AUTO Slovensko, využijeme Vaše údaje preto, aby sme s Vami v servise ŠKODA AUTO Slovensko uzavreli zmluvu na servisnú zákazku pomocou Vášho tzv. Dynamického biometrického podpisu.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Biometrické údaje

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od ukončenia servisnej zákazky.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

ZAISTENIE A POSKYTNUTIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre uzavretie zmluvy na popredajné služby, o ktorú vyjadríte svoj záujem, a poskytovanie danej služby. Ide o predplatený servis, predĺženú záruku a asistenčné služby.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od ukončenia zmluvy.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete, infolinka, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

PRIESKUM ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI

Účel spracúvania:
Prieskum zákazníckej spokojnosti

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre to, aby sme zistili Váš názor na poskytnuté produkty a služby v rámci celej distribučnej siete ŠKODA AUTO Slovensko. Osobné údaje sú odovzdané spoločnostiam, ktoré pre nás prieskum Vašej spokojnosti zaisťujú. V prípade zistenia Vašej nespokojnosti Vaše osobné údaje ďalej môžeme využiť pre zaistenie nápravy (vrátane odovzdania príslušnému členovi distribučnej siete).

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme oprávnený záujem na tom, aby sme toto spracúvanie vykonávali. Chceme totiž neustále zlepšovať naše produkty a služby tak, aby s nimi naši zákazníci boli spokojní.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
2 roky po poskytnutí služby.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete, reportingové agentúry, agentúry zaisťujúce prieskum spokojnosti, koncernové spoločnosti. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ ZÁKAZNÍKOV

Účel spracúvania:
Vybavovanie sťažností zákazníkov

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre vybavenie Vašej sťažnosti, podanej prostredníctvom e-mailu, listom, telefonicky, osobne, na sociálnych sieťach a prostredníctvom formulárov na webových stránkach. Pre zaistenie Vašej spokojnosti môžeme, v prípade, že to bude pre vybavenie Vašej sťažnosti nevyhnutné, poskytnúť Vaše osobné údaje členom distribučnej siete.

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme oprávnený záujem na tom, aby sme toto spracúvanie vykonávali. Chceme totiž splniť očakávanú kvalitu našich produktov a služieb a predísť prípadným sporom.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte, história obchodovania, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát.

Doba spracúvania a archivácie:
6 mesiacov po vybavení sťažnosti.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

VYROVNANIE S DODÁVATEĽMI ZA NIMI SPÔSOBENÉ GARANČNÉ NÁKLADY

Účel spracúvania:
Vyrovnanie s dodávateľmi za nimi spôsobené garančné náklady.

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre vyrovnanie s našimi dodávateľmi (o.i. zabezpečenie finančnej kompenzácie) za nimi spôsobené garančné náklady. Aby sme mohli s dodávateľmi vyrovnanie vykonať, musíme im na požiadanie ku konkrétnym prípadom odovzdať niektoré Vaše osobné údaje.

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme oprávnený záujem na tom, aby sme toto spracúvanie vykonávali. Tento záujem spočíva v našom vyrovnávaní s dodávateľmi.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
6 mesiacov po vybavení kompenzácie.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Dodávateľ chybného dielu. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame od tretích osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje môžu odovzdávať ďalším spoločnostiam zo skupiny ŠKODA AUTO alebo prípadne iným príjemcom do tretích krajín, tj. Do Čínskej ľudovej republiky, Indickej republiky a Ruskej Federácie. K tomuto odovzdávaniu bude v takom prípade dochádzať na základe štandardných zmluvných doložiek, tj. vzorové zmluvy vydané Európskou komisiou, bez toho aby došlo k zmene v jej texte, tak ako predvídajú aktuálne právne predpisy na ochranu osobných údajov. Aktuálne informácie nájdete na adrese: http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

VYROVNANIE S ČLENMI DISTRIBUČNEJ SIETE ZA VYKONANIE ZÁRUČNEJ A POZÁRUČNEJ OPRAVY A SERVISNÉ OPATRENIA

Účel spracúvania:
Vyrovnanie s členmi distribučnej siete za vykonané záručné a pozáručné opravy a servisné opatrenia

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre vyrovnanie s členmi distribučnej siete za záručné a pozáručné opravy Vášho vozidla a vykonanie servisného opatrenia na základe našej právnej povinnosti. Spracúvanie osobných údajov zahŕňa výmenu údajov medzi ŠKODA AUTO Slovensko a členmi distribučnej siete.

Oprávnenie na spracúvanie:
Máme oprávnený záujem na tom, aby sme toto spracúvanie vykonávali. Tento záujem spočíva v našom vyrovnaní s našimi členmi distribučnej siete.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
História obchodovania, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
15 rokov od dátumu vybavenia vyrovnania.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Členovia distribučnej siete, marketingové agentúry. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame od tretích osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

ORGANIZÁCIA A ZABEZPEČENIE SERVISNÝCH OPATRENÍ

Účel spracúvania:
Organizácia a zabezpečenie servisných opatrení

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre organizáciu všetkých typov servisných opatrení na základe osobitných právnych predpisov, vrátane zaistenia Vašej informovanosti o nevyhnutných servisných opatreniach týkajúcich sa Vášho vozidla, alebo odovzdanie VIN Vášho vozidla členom distribučnej siete pre zistenie, či na Vaše vozidlo nie je vyhlásené servisné opatrenie. Vaše osobné údaje máme na základe predchádzajúceho kontaktu s Vami, alebo nám ich môže poskytnúť osoba, ktorá Vám Vaše auto predala.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby sme splnili povinnosť, ktorú nám ukladá právny predpis. Poskytnutie údajov je zákonnou požiadavkou, a ak ho neposkytnete, môžete tým spôsobiť porušenie zákona.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov po vyhlásení servisného opatrenia.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Agentúry pre zaistenie servisného opatrenia, členovia distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás aj od tretích osôb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

REALIZÁCIA ZÁKAZNÍCKEJ OBJEDNÁVKY

Účel spracúvania:
Realizácia zákazníckej objednávky

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje využijeme pre plnenie Vašej objednávky - dodatočné montáže príslušenstva po kúpe vozidla.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, aby bolo možné uzavrieť s Vami zmluvu, resp. aby sme splnili zmluvu, ktorú ste uzavrel (a). Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že s Vami nebude uzatvorená zmluva alebo už uzavretú zmluvu nebude možné splniť.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, technické údaje o produkte.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od uzavretia zmluvy.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

OVERENIE VLASTNÍCTVA VOZIDLA ZÁKAZNÍKA

Účel spracúvania:
Overenie vlastníctva vozidla zákazníka

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre overenie vlastníctva Vášho vozidla pri objednávaní inteligentných dielov, napr. kľúčov. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň súhlasíte s obstaraním kópie Vášho dokladu podľa príslušných zákonov.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracovávať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kópie osobného dokladu alebo iné verejné listiny.

Doba spracúvania a archivácie:
10 rokov od vytvorenia záznamu.

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

Prístup k spracovávaným osobným údajom.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Opravu nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplnenie neúplných údajov.

Výmaz osobných údajov v prípade zániku účelu alebo neoprávneného spracúvania.

Obmedzenie alebo blokáciu spracúvania osobných údajov.

Výpis osobných údajov v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte pre seba, alebo pre iného správcu.

Podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie nie je oprávnené.

Nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

Telefonicky na tel. čísle:

+421 2 48 247 100

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sabinovská 6
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Úradník pre ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje/

dpo@skoda-auto.sk

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u poverenca pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko alebo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk