Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovanie aplikácie myŠKODA App

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO a.s., so sídlom tr. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. B 332, (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Ku spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti: Prevádzkovanie MyŠKODA app

PREVÁDZKOVANIE APLIKÁCIE MYŠKODA

Účel spracúvania:
Prevádzkovanie aplikácie MyŠKODA

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre zabezpečenie funkcionalít Vašej aplikácie, vrátane Vašej registrácie a prihlasovanie. V prípade dojednania návštevy u člena distribučnej siete odovzdávame Vaše osobné údaje Vami vybranému členovi distribučnej siete.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, technické údaje o produkte, lokalizačné údaje.

Doba spracúvania a archivácie:
Do odvolania súhlasu.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Člen distribučnej siete. Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej, alebo Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

ZLEPŠOVANIE SLUŽIEB

Účel spracúvania:
zlepšovanie služieb

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre vylepšovanie jednotlivých funkcionalít aj celej aplikácie.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, technické údaje o produkte, lokalizačné údaje. Identifikační údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, technické údaje o produkte, lokalizačné údaje.

Doba spracúvania a archivácie:
Do odvolania súhlasu.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej, alebo Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

ŠTATISTICKÉ ÚČELY

Účel spracúvania:
štatistické účely

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje použijeme pre vytváranie reportov a štatistických výkazov v rámci používania aplikácie.

Oprávnenie na spracúvanie:
Na spracúvanie nás oprávňuje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelil (a). Ak ste nám svoj súhlas neudelil (a), nebudeme pre tento dôvod Vaše osobné údaje spracúvať.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje, popisné údaje, komunikácie, interakcie a profily derivované na základe týchto dát, technické údaje o produkte, lokalizačné údaje.

Doba spracúvania a archivácie:
Do odvolania súhlasu.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej, alebo Českej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov prípadne doplnenie neúplných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Českej republiky.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Pre komunikáciu so spoločnosťou ŠKODA AUTO ohľadom ochrany osobných údajov môžete využiť nasledujúce kontakty.

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO.

http://www.skoda-auto.com/personal-data

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje

dpo@skoda-auto.cz

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/