Informácie o spracúvaní osobných údajov

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE A HLASOVANIE V SÚŤAŽI

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B, (ďalej len "spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

Na spracúvanie dochádza v rámci tejto činnosti: Organizácia súťaže a hlasovanie v súťaži

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE A HLASOVANIE V SÚŤAŽI

Účel spracúvania:
Organizovanie súťaží a zabezpečenie spravodlivého hlasovania v hlasovacie súťaži

Popis účelu spracúvania:
Ak sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej súťaže, ktorú organizujeme v rámci našich aktivít, použijeme Vaše údaje, ak ste účastníkom súťaže, resp. Vaše údaje aj údaje vášho potomka, ak ste zákonným zástupcom účastníka súťaže, aby sme Vás mohli zaradiť medzi účastníkov, vyhodnotenia súťaže a zaslanie alebo odovzdanie výhry. Tieto činnosti môžeme vykonávať sami alebo prostredníctvom tretích osôb - agentúr. Pomocou týchto údajov zároveň docielime toho, aby boli minimalizované situácie, keď jedna osoba hlasuje viackrát.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie musíme vykonávať, pretože je to nevyhnutné na to, aby sme mohli splniť svoje záväzky z vyhlásenej súťaže. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že nebudete zaradení do súťaže.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
Identifikačné údaje, kontaktné údaje

Doba spracúvania a archivácie:
1 rok od ukončenia súťaže

Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Agentúry zabezpečujúce chod súťaže.
Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Priamo od Vás.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. Osobné údaje môžu byť takisto v odôvodnených prípadoch predmetom spracúvania na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežné vyhodnocovanie právnych rizík.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Právo na prístup k osobným údajom.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.

Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie:

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Telefonicky na tel. čísle:

+421 2 48 247 100

Písomne na adrese:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
do rúk: Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
Sabinovská 6
821 02 Bratislava
Slovenská republika

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

http://www.skoda-auto.sk/osobne-udaje
dpo@skoda-auto.sk

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko alebo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk