ŠKODA AUTO obnoví výrobu už 27. apríla 2020

April 24, 2020
Čo najlepšia ochrana zamestnancov pred koronavírusom má aj naďalej najvyššiu prioritu
  • K obnoveniu výroby v troch závodoch v Českej republike dôjde 27. apríla 2020
  • Čo najlepšia ochrana zamestnancov pred koronavírusom má aj naďalej najvyššiu prioritu
  • Automobilka prijala viac než 80 záväzných opatrení pre ochranu pred nakazením na pracovisku
  • Opatrenia zahŕňajú konkrétne kroky na ochranu zdravia zamestnancov i organizačné zmeny v prevádzkovej činnosti

Spoločnosť ŠKODA AUTO sa pripravuje na obnovenie výroby vo svojich závodoch v Českej republike, ku ktorému dôjde 27. apríla 2020. Aby bolo možné zamestnancov čo najlepšie chrániť pred nákazou koronavírusom, schválila automobilka pre všetky oddelenia podniku rozsiahly zoznam bezpečnostných opatrení. V celkovo viac ako 80 bodoch definuje ŠKODA AUTO spoločne so sociálnym partnerom Odbory KOVO konkrétne kroky na ochranu zdravia zamestnancov a prijíma organizačné opatrenia, ako čeliť nákaze koronavírusu na pracovisku.

Predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier zdôraznil: „Od 18. marca 2020 stojí výroba v troch našich výrobných závodoch v Českej republike. V záujme ochrany všetkých bolo správne zaviesť tieto rozsiahle obmedzenia. Teraz ale nastal čas pozrieť sa s optimizmom vpred. V Európe postupne otvárame naše dílerstvá a s postupným obnovovaním výroby robíme ďalší dôležitý krok k tomu, aby sme mohli naše vozidlá zase dodávať na medzinárodné trhy. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí v uplynulých dňoch a týždňoch intenzívne pracovali na tom, aby bolo možné výrobu opäť rozbehnúť. Tím značky ŠKODA je veľmi motivovaný k tomu, aby opäť pracoval s plným nasadením.

Michael Oeljeklaus, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby a logistiky, dodáva: „Počas celej odstávky sme sa intenzívne venovali prípravám na obnovenie výroby. Popri zabezpečení dodávateľských reťazcov sme sa tiež zaoberali možnosťami zapojenia našich zamestnancov-pendlerov, ktorí do práce dochádzajú cez hranice.“

Bohdan Wojnar, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť ľudských zdrojov, zdôraznil: „V uplynulých týždňoch sme v úzkej súčinnosti s naším sociálnym partnerom, Odbormi KOVO, vypracovali rozsiahly koncept nazvaný "Safe Production" a "Safe Office": V celom areáli závodu a vo všetkých kancelárskych objektoch zrealizujeme celkovo viac ako 80 konkrétnych ochranných opatrení a zaručíme tak po obnovení výroby najlepšiu možnú ochranu zdravia všetkých našich zamestnancov.“

Katalóg opatrení tak okrem iného predpisuje aj povinnosť nasadiť si najneskôr pri vstupe do areálu závodu rúško a počas pracovnej doby ho neskladať. Rúška zamestnancom poskytne spoločnosť ŠKODA AUTO. Každej smene bude pridelený čas navyše na čistenie náradia, telefónov, klávesníc, materiálov a povrchov. Mimo to budú všetky oblasti podliehať častej celkovej dezinfekcii.

Aj pri obnovení výroby spoločnosť ŠKODA AUTO v záujme ochrany zamestnancov zreorganizovalo veci ako napr. dopravu zamestnancov, prevádzku na bránach a recepciách, prevádzku závodných jedální alebo evidenciu dochádzky.

Pre zamestnancov vo výrobe sa okrem iného plánuje vytvorenie menších tímov, ktoré by mali pracovať v stálom zložení. Brífingy pri striedaní smien majú byť stručné. Zamestnanci tiež nebudú čerpať prestávky súčasne, ale postupne, aby sa minimalizoval priamy kontakt, a tým aj riziko nákazy.

Tam, kde je to možné, je odporučené pracovať v rámci mobilnej práce z domu, okrem toho bude v kanceláriách znížený počet súčasne prítomných osôb, aby sa zabezpečilo dodržiavanie potrebného odstupu. Tiež tu platí, že doby prestávok sa nebudú čerpať súbežne, aby bolo zdravie zamestnancov čo najlepšie chránené.

Spolu s týmito pravidlami platia všeobecne platné bezpečnostné opatrenia a hygienické odporúčania, ako napríklad upustenie od podávania rúk, pravidelné umývanie či dezinfekcia rúk, alebo pravidlo nedotýkať sa rukami tváre.

Bezpečnostné pravidlá pre obdobie po obnovení výroby bude spoločnosť ŠKODA AUTO realizovať v troch fázach. Počas prvej fázy prebehne zahájenie výroby s úplným zavedením všetkých schválených opatrení, ako bolo popísané vyššie. V druhej fáze budú určité bezpečnostné opatrenia uvoľnené, akonáhle to bude možné. V tretej fáze budú bezpečnostné predpisy v dlhšom časovom horizonte postupne uvoľňované v tej miere, aby to bolo s ohľadom na čo najlepšiu ochranu zdravia obhájiteľné. Na konci tejto tretej fázy, vo vhodnom okamihu, budú obnovené obvyklé postupy. Potom budú zrušené aj dočasné obmedzenia vstupu do závodu, platné na základe aktuálnej situácie, a schôdzky tímov sa budú opäť konať tak, ako je obvyklé.

O ochranných opatreniach bude ŠKODA AUTO informovať svojich zamestnancov vo všetkých výrobných závodoch v Českej republike prostredníctvom tlačených materiálov a digitálnych kanálov. Vedúci pracovníci oboznámia členov svojich tímov so špecifickými bezpečnostnými opatreniami prijatými pre príslušné oddelenia.

Najnovšie správy