/imp/dokumentacia/pages/ts-potvrdenie.aspx

Vážení zákazníci,

z dôvodu zmeny legislatívy, ktorá nastala od prvého prihlásenia vozidiel do evidencie, chýb vzniknutých pri prepise vozidiel a pod., vznikol nesúlad údajov v Osvedčení o evidencii vozidla a údajov na typovom štítku. Aby ste mohli zapísať takéto vozidlo do evidencie na DI, poskytneme vám pre Obvodný dopravný úrad potvrdenie o správnosti technických údajov.

Potrebné doklady na vystavenie potvrdenia:

  • vyplnenú žiadosť
  • čitateľnú fotografiu typového štítku
  • čitateľnú kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla - časť II (technický preukaz)


Hore uvedené doklady pošlite

Mailom: homologizacia.info@skoda-auto.sk (do predmetu uveďte svoje priezvisko a meno bez diakritiky)
Faxom: +421 248 247 106 (sekretariát)
Poštou: ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava

Toto potvrdenie vystavujeme bezplatne.